FANDOM


Publikacje Świadków JehowyŚwiadkowie Jehowy swoją doktrynę upubliczniają przy pomocy książek (w tym Biblii), traktatów, czasopism oraz środków multimedialnych. Wydawnictwa te są publikowane w 990 językach (w tym również w takich, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji). Nad ich tłumaczeniem czuwa Ciało Kierownicze, które nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ponad 3000 tłumaczy – wolontariuszy).

Historia

Watchtower 1879-07

Strażnica nr 1 z lipca 1879 r.

Oficyna wydawnicza Świadków Jehowy – Towarzystwa Strażnica – rozpoczęła regularne wydawanie publikacji biblijnych w roku 1881. Jednak już dwa lata wcześniej w 1879 roku Charles Taze Russell rozpoczął wydawanie czasopisma Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence (Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa) (obecnie: Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy). W roku 1880 przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów, mających rozbudzić w ludziach zainteresowanie tematyką biblijną.

W 1890 roku ukazała się nakładem Towarzystwa Strażnica pierwsza Biblia. W 1900 roku nabyto prawa do drukowania różnych innych przekładów Biblii.

Początkowo publikacje wydawano jedynie w języku angielskim, później również w innych (także brajlem). W 1914 roku zrealizowano pierwszy 8-godziny film Fotodrama stworzenia, który w pierwszym roku wyświetlania obejrzało ponad 9 mln widzów w różnych częściach świata.

Pod koniec 1918 roku wydano dokończoną po śmierci C.T. Russella książkę pt. Dokonana tajemnica. Ponieważ zawierała ona szereg bardzo krytycznych uwag wobec kleru chrześcijańskiego, została zakazana w Kanadzie i w USA. Wzrastał też podsycany przez duchowieństwo sprzeciw wobec tego wyznania. W wyniku ostrej krytyki kleru zawartej w tej, jak i innych książkach począwszy od roku 1918 Europę i Amerykę Północną objęła fala ataków na wyznawców. 7 maja tego roku decyzją władz federalnych USA J.F. Rutherford i kilku jego współpracowników zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia. Więzieni członkowie Towarzystwa Strażnica zostali zwolnieni 25 marca 1919 roku. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma The Golden Age (Złoty Wiek, obecnie znane jako Przebudźcie się!).

Od 1920 roku publikacje są drukowane w ich własnych drukarniach, rozsianych po całym świecie[1], w których przy ich produkcji pracują wolontariusze.

W 1934 roku zaczęto korzystać w działalności ze specjalnie zaprojektowanych gramofonów i płyt z nagranymi wykładami nazywanymi kazaniami (90 różnych wykładów). W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu publikacje te – z narażaniem życia – były przemycane do obozów koncentracyjnych, łagrów i więzień, często w formie zminiaturyzowanej i jako mikrofilmy. W różnych okresach były one w wielu krajach (a w niektórych nadal są) zakazane przez władze, dlatego też Świadkowie Jehowy drukowali je konspiracyjnie.

Po roku 1945 nastąpił wzrost nakładu i skala rozpowszechniania ich publikacji. W 1950 roku rozpoczęto wydawanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, a w następnych latach filmów, przezroczy, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD. W latach 50. XX w. zaczęto wydawać publikacje wielobarwne, z większą ilością ilustracji, a w latach 70. XX w. w technice offsetowej. Pod koniec lat 50. XX w. rozpoczęto publikowanie wydawnictw do nauki czytania i pisana w krajach, w których panuje analfabetyzm. W latach 70. XX w. skonstruowano system wielojęzycznego fotoskładu – MEPS.

W latach 90. XX w. rozpoczęto wydawanie publikacji w językach migowych, a następnie w formie elektronicznej (również w Internecie jako audiobooki oraz jako Biblioteka Internetowa Strażnicy).

Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 mln egz., w kilkuset językach (niektóre w ponad 430 językach). Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze).

Obecnie są wydawane w ramach ogólnoświatowej działalności edukacyjnej, wspierane dobrowolnymi datkami. Świadkowie Jehowy korzystają z nich w czasie działalności kaznodziejskiej, rozpowszechniając je nieodpłatnie w 236 krajach i terytoriach zależnych. Na ogół co miesiąc skupiają się na jednej z publikacji w czasie kampanii rozpowszechniania. Korzystają z nich również na swoich spotkaniach religijnych, na których są one analizowane (głównie za pomocą pytań i odpowiedzi).

Tylko w ciągu minionej dekady łączny nakład wszystkich publikacji Świadków Jehowy wyniósł ponad 20 miliardów egzemplarzy. Ich publikacje i filmy otrzymały liczne nagrody i dyplomy uznania na wystawach, festiwalach, konkursach oraz od stowarzyszeń pozarządowych i rządów kilku krajów[2][3].

Czasopisma

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy  – dwutygodnik publikowany jest od roku 1879. Ukazuje się w 338 językach i po ostatnim zwiększeniu nakładu jest jednym z najliczniej wydawanych czasopism na świecie (przeciętny nakład 45 944 000 egzemplarzy). Strażnica koncentruje się na sprawach religijnych i biblijnych. Jest też dostępne w różnych formach, w tym elektronicznych, takich jak: CD (format MP3), DVD (języki migowe), w wersji on-line (pliki audio, PDF i EPUB) oraz drukowanych, także za pomocą alfabetu Braille'a.
 • Przebudźcie się! – miesięcznik o charakterze religijno-popularno-naukowym i po ostatnim zwiększeniu nakładu jest jednym z najliczniej wydawanych czasopism na świecie (przeciętny nakład 44 748 000 egzemplarzy). Wydawane jest w 208 językach. Jest również dostępne w formie elektronicznej: on-line (pliki audio, PDF i EPUB), na płycie kompaktowej (CD i MP3) i kasetach magnetofonowych.
 • Nasza Służba Królestwa – miesięcznik do użytku wewnętrznego przez Świadków Jehowy, które regularnie podaje wskazówki, ujednolicające i ulepszające ich działalność kaznodziejską. Omawia aktualne wskazówki i nauki związane głównie z głoszeniem dobrej nowiny, ale także z innymi dziedzinami służby. Dostępne też w formie elektronicznej: on-line (PDF).

Biblie

Świadkowie Jehowy dużą wagę przywiązują do Pisma Świętego; publikowali wiele jego przekładów, wieloma posługiwali się także w popieraniu propagowanych przez siebie nauk (w Polsce posługiwali się najczęściej katolicką Biblią Tysiąclecia wyd. 1., 2. i 3., pomijając księgi apokryficzne Starego Testamentu, zawierającą w Starym Testamencie imię Boże Jahwe i innym przekładem tzw. Biblią warszawską). Wraz z wydaniem w 1997 w j. polskim własnego przekładu Biblii, Przekładu Nowego Świata, stał się on dominującym tłumaczeniem używanym na zebraniach religijnych i podczas działalności kaznodziejskiej.

Przekłady wydane nakładem Towarzystwa Strażnica (większość pozycji wydana na zasadzie wykupu licencji przez Towarzystwo Strażnica):

 • Biblia Makarego – rosyjskojęzyczny dokonany przez M.J. Głucharjewa (Archimandryty Makarego) i G.P. Pawskiego. Wydany przez Tow. Strażnica w 1997. Wykorzystywany przez rosyjskojęzycznych Świadków Jehowy. Nakład blisko 300 tys. egz.[4].
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – dokonany przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata, wykorzystywany przez Świadków Jehowy. Dokonano go bezpośrednio z j. hebrajskiego, aramejskiego i greckiego na współczesny j. angielski. Wydania w innych językach oparte są na przekładzie angielskim, z uwzględnieniem języków oryginału. Nakład ponad 201 mln. egz.[5] w 121 językach. Wydany w j. angielskim w latach 1950-1960, a w wydaniu polskim w 1994 (Chrześcijańskie Pisma Greckie), w 1997 (cała Biblia). Dostępne są wydania odbite dużym drukiem, standardowe, kieszonkowe, z przypisami, w wersjach audio (kasety magnetofonowe, CD, pliki MP3 itp.), w j. migowych (DVD i VHS) oraz wyd. progr. komput. (dyskietki 3 1/2" i MP3) oraz on-line (wersja audio i tekstowa) oraz alfabetem Braille'a. W 2013 w j. angielskim wydano wersje zrewidowaną.
 • The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – anglojęz. w tłum. S. T. Byingtona. W 1957 Tow. Strażnica otrzymało prawa do wydawania go, a opublikowany został w 1972. Charakteryzuje się tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa.
 • The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) – anglojęz. z 1969, na każdej str. lewa szpalta zawiera tekst grecki opracowany przez B.F. Westcotta i F.J.A. Horta The New Testament in the Original Greek, pod którym umieszczono linia w linię dosłowne tłumaczenie na j. angielski. W wąskiej prawej szpalcie znajduje się tekst Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, w 1985 wydano zrewidowaną edycję.
 • American Standard Version (Biblia w amerykańskim przekładzie standardowym) – angloskojęz. opublikowany w 1901 nakładem firmy Thomas Nelson & Sons. W 1944 Tow. Strażnica otrzymało prawa do wydawania i opublikowało go w nakładzie 1 039 482 egz. (1992). Charakteryzuje się m.in. tym, iż oddaje imię Boże w formie Jehowa (ang. Jehovah) w ponad 6870 miejscach. Wydanie z 1944 zawiera na końcu rozszerzoną Konkordancję słów, nazw i wyrażeń biblijnych. W 1958 opublikowano wersję w formacie kieszonkowym.
 • Biblia Króla Jakuba – anglojęz. z przypisami na marginesie oraz z konkordancją w opracowaniu Tow. Strażnica z 1942. Drukowano ją na maszynie rotacyjnej zwojowej, czego nie podjął się wcześniej żaden inny wydawca Biblii. Wydrukowano ogółem prawie 2 mln. egz.[6].
 • Biblia Towarzystwa Strażnica, Biblia Berejska – anglojęz. w opracowaniu Tow. Strażnica z 1908, dołączono do niej obszerny dodatek z objaśnieniem wersetów biblijnych oraz odsyłacze do publikacji Tow. Strażnica (Berejski podręcznik nauczycieli biblijnych),
 • The Emphatic Diaglott – anglojęz. Nowego Testamentu (Chrześcijańskich Pism Greckich), opracowany w 1864 przez tłumacza Biblii Benjamina Wilsona. Zamieścił on w nim tekst grecki J.J. Griesbacha (wydanie z lat 1796-1806) oraz międzywierszowy dosłowny przekład na j. angielski, a w prawej szpalcie własne tłumaczenie. Tow. Strażnica w 1902 nabyło w darze wyłączne prawo do wydawania i jego dystrybucji. Następny nakład udostępniono w 1903. W grudniu 1926 wydano go po raz drugi (tym razem druk odbywał się we własnej drukarni). Do 1993 wydrukowano 427 924 egz.
 • Biblia paralelna Holmana – z pomocami do berejskiego badania Pisma Świętego (ang. Holman Linear Parallel Edition)[7] – anglojęz. Tow. Strażnica w 1902 nabyło prawo do wydawania i jego dystrybucji. Zawiera materiał pomocniczy opracowany przez Tow. Strażnica. Wydanie zawiera dwa przekłady – w miejscach, gdzie występują różnice, pod tekstem Biblii Króla Jakuba zamieszczono brzmienie ze zrewidowanej wersji tego tłumaczenia (Revised Version). Na szerokich marginesach podano odsyłacze do publikacji Tow. Strażnica. W aneksie zamieszczono zarówno skorowidz przedmiotowy, jak i skorowidz do serii zatytułowanej Brzask Tysiąclecia (znane potem pod nazwą Wykłady Pisma Świętego), a także do dwóch broszur oraz do Strażnicy z lat 1879-1901.
 • Die Heilige Schrift nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers – niemieckojęz., (1914).
 • Dosłowny przekład Younga (ang.)
 • Leesers Translation (ang.)
 • Murdocks Translation (ang.)
 • The Newberry Bible z uwagami marginesowymi (ang.)
 • New Testament Tischendorfa z przypisami (ang.)
 • Variorum Bible z przypisami (ang.)
 • "New Testament" Josepha B. Rotherhmana, wyd. II (The New Testament Newly Translated and Critically Emphasised) – anglojęz., J. B. Rotherhama z 1890. Towarzystwo Strażnica uzyskało zgodę na opublikowanie w USA drugiego wydania jego przekładu Nowego Testamentu.

Książki

 • Książki w wersji elektronicznej
 • Naśladujmy ich wiarę (ang. Imitate Their Faith) – 208 s., 2013, kolorowo ilustrowana, 120 jęz., też w wersji elektronicznej (Biblioteka Strażnicy – WL; Internetowa Biblioteka Strażnicy – IBS). Zawiera 23 rozdziały w których opisano 14 wiernych postaci biblijnych.
 • "Paście trzodę Bożą" (ang. "Shepherding the Flock of God") – 146 s., 2010, aktualny podręcznik dla starszych zboru, dostępny również w wydaniu dużym drukiem. Tytuł to tekst biblijny z 1 Listu Piotra 5:2. 12 rozdz. omawia zagadnienia organizacyjne, dotyczące funkcjonowania zboru oraz postępowanie starszych w różnych kwestiach wyłaniających się w lokalnym zborze. Podręcznik ten jest również omawiany na specjalnym szkoleniu dla starszych zboru – Kursie Służby Królestwa.
 • Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga (ang. God's Word for Us Through Jeremiah) – 192 s., kolorowo ilustrowana, 2010, 110 jęz., też w wersji elektronicznej on-line i na Watchtower Library, w wydaniu odbitym dużym drukiem oraz wydanie w alfabecie Braille'a . W 15 rozdziałach podręcznik ma pomóc przeanalizować Księgę Jeremiasza i Lamentacje oraz wyciągnąć z nich praktyczne wnioski dla siebie. ISBN 978-83-61557-15-9 .
 • "Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym" (ang. "Bearing Thorought Witness" About God`s Kingdom) – 224 s., 2009, 110 jęz., (też wyd. brajl.; elektron. – CD (WL); CD; MP3; on-line oraz dużym druk.) (ISBN 978-83-61557-01-2). 8 cz., każda omawia pewien fragment Dz. Apostolskich. 28 rozdz., które – według Wydawcy – "pokazują, jaka nauka płynie z opisanych zdarzeń i jak możemy osobiście zastosować to, czego się dowiedzieliśmy". Zawiera ponad 120 kolor. ilustr., mapy i ramki z dodatk. informacjami dot. miejsc, sytuacji, zwyczajów oraz postaci biblijnych i historycznych.
 • Śpiewajmy Jehowie (ang. Sing to Jehovah, 2009) – 117 jęz., śpiewnik z 135 pieśniami. Sporządzono również nagranie podkładu fortepianowego i orkiestrowego całego śpiewnika, które używa się na zebraniach zborowych (fortepianowy) i kongresach (orkiestrowy) jako akompaniament. Dokonano też kilku nagrań wokalnych. Też wyd. on-line – w tym (BIS)), dużym druk, wyd. z nutami i bez.
 • "Trwajcie w miłości Bożej" – (ang. Keep Yourselves in God's Love) – 224 s., 2008, kolor. ilustr. (ISBN 83-86930-95-0), 122 jęz. (też wyd. brajl.; [wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/19322 on-line] – w tym (BIS) i elektr. – CD (WL)). To drugi (uzupełniający) podręcznik do omówienia z osobami, które chcą zostać ochrzczonymi Świadkami Jehowy.
 • Bądź moim naśladowcą (ang. Come Be Me Follower) – 192 s., (30 kolor. ilustr.), 2007, 66 jęz. (też wyd. elektron. – CD (WL) i on-line – w tym (BIS)). ISBN 83-86930-90-X . Tytuł zaczerpnięty został ze słów Jezusa Chrystusa (Ew. Marka 10:21) "Chodź, bądź moim naśladowcą". Zdaniem wydawców ma "pogłębić miłość do Syna Bożego i do jego niebiańskiego Ojca". Opisuje przymioty, orędzie i gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Jezusa. 3 część., 18 rozdz. na które składają się fragmenty do których zadano pytania. Na końcu każdego rozdz. umieszczono w ramce 4 pytania podsumowujące, opatrzone nagłówkiem "Jak możesz naśladować Jezusa?".
 • Stale pamiętaj o dniu Jehowy (ang. Live With Jehovah's Day in Mind) – 192 s., kolor. ilustr., 2006, 80 jęz. też w wyd. elektron. – CD (WL); on-line (audio, w tym (BIS)) oraz dużym druk. (ISBN 83-86930-86-1). 14 rozdz., 4 części. Informacje o księgach – od Ks. Ozeasza do Ks. Malachiasza. Rozdz. podzielone są na fragmenty, do których zamieszczono pytania powtórkowe, a dodatkowo w dwóch ramkach w każdym rozdz. podano pytania powtórkowe do ułatwiające zapamiętywanie materiału, przemyślenie przeczytanego fragmentu i zastanowienie się nad jego wartością i zastosowaniem wraz z odsyłaczami wersetów biblijnych.
 • Czego naprawdę uczy Biblia? (ang. What Does the Bible Really Teach?) – 224 s., 2005, ponad 140 mln. egz., ponad  250 jęz., też wyd: 10 brajlowskich; 10 języka migowego (VHS, CD); audio (CD); elektron. – CD (WL); duży druk; on-line (audio–audiobook; w wersji PDF, BIS). Podstawowa pomoc do studiowania Biblii, z której Świadkowie Jehowy korzystają przy prowadzeniu domowych studiów biblijnych w 239 krajach (ISBN 83-86930-79-9).
 • Zorganizowani do spełniania woli Jehowy (ang. Organized to Do Jehovah's Will) – 224 s., 2005, 120 jęz. przeznaczona jest dla Świadków Jehowy, przedstawia podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej tego wyznania. Dodatek zawiera pytania do omówienia z kandydatami na nieochrzczonego głosiciela zborowego oraz z kandydatami do chrztu. ISBN 83-86930-78-0
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela (ang. Learn From the Great Teacher) – 256 s., 2003, 106 jęz. (też wyd. brajlem; CD; kasety magnet.; elektron. – CD (WL), on-line (BIS)); nakład ponad 65 mln. egz. 48 rozdz., ponad 230 kolor. ilustr. z pytaniami pobudzającymi do rozmowy. Według wydawców "jest ona oparta na biblijnych naukach Jezusa Chrystusa. Omawia również zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dzieci". Zachęca ich do wypowiadania się i wyrażenia własnego zdania. Na końcu każdego rozdz. podano źródła biblijne, na których oparto rozważania. ISBN 83-86930-63-2
 • Zbliż się do Jehowy (ang. Draw Close to Jehovah) – 320 s., 2002, 104 jęz. (też wyd. brajl., na kas. magnetof.; CD; dużym druk.; elektron. – CD (WL), on-line (BIS)). ISBN 83-86930-55-1 , 4 części, jak piszą wydawcy omawiające cztery główne przymioty Jehowy: miłość, sprawiedliwość, mądrość i moc. Każda zaczyna się ogólnym opisem danej cechy, a następnie kilka rozdz. omawia jak Bóg przejawia różne jej aspekty. Są też rozdz. poświęcone przykładowi Jezusa w tej dziedzinie, a także, w którym przeanalizowano jak można odzwierciedlać tę cechę we własnym życiu.
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (ang. Worship the Only True God) – 192 s., 2002, 78 jęz. (też wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL), on-line (BIS)). ISBN 83-86930-56-X. Zdaniem wydawców – "ma pobudzić do głębszego studiowania Biblii oraz zawartych tam rad i zasad, a także zastosowanie ich w konkretnych sytuacjach życia codziennego". 21 rozdz., w których podano teksty biblijne oraz zamieszczono pytania do analizy.
 • Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (ang. Benefic From Theocratic Ministry School Education) – 288 s., 2002, aktualny podręcznik w Szkole Teokratycznej, 104 jęz., (też wyd. elektron. – CD (WL), on-line (BIS)) ISBN 83-86930-57-8. 22 rozdz., 53 lekcje (cechy przemawiania) z zaliczonymi przydziałami.
 • Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości (ang. Isaiah's Prophecy – Light for All Mankind) – dwutomowa (każda po 416 s.) (t. I, 2000 – ISBN 83-86930-38-1 ; t. II 2001 – ISBN 83-86930-46-2 ). 60 jęz. (w tym 5 wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL), on-line (BIS)). Omawiają werset po wersecie biblijną Ks. Izajasza wraz z użytecznością jej treści dla Świadków Jehowy na czas obecny.
 • Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! (ang. Pay Attention to Daniel's Prophecy!) – 320 s., 1999, 72 jęz. (też wyd. brajl.; dużym druk.; elektron. – CD (WL)). ISBN 83-86930-32-2. Omawia werset po wersecie Ks. Daniela, w której znajdują się dwa wątki — narracyjny i proroczy. Przedstawia w skrócie historię mocarstw światowych. Według wydawców uwypukla również użyteczność tej księgi w naszych czasach. 18 rozdz., w których do mniejszych fragmentów tekstu postawiono pytania. Na końcu każdego rozdz. znajduje się ramka z pytaniami do zagadnień omówionych w danym fragm. książki. Zawiera ponad 120 kolor. ilustr., wykresy, mapy i dodatki.
 • Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? (ang. Is There a Creator Who Cares About You?) – 192 s., 1998, 50 jęz., (też wyd. brajlem; elektron. – CD (WL)). W 2000 opublikowano pytania do jej studium. 50 ilustracji, wykresy, tabele. W 11 rozdz. zamieszczono specjalne dodatki. Podejmuje kwestie: naukowe, archeologiczne i biblijne. Wypowiedzi uczonych, archeologów, naukowców, lekarzy i pisarzy biblijnych. W dwóch rozdz. streszcza też po kolei wszystkie księgi biblijne.
 • Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne (ang. All Scripture Is Inspired of God and Beneficial) – 352 s., 1963, (zrew. 1990, pol. 1998), 58 jęz. (też wyd. brajl.; elektr. – CD (WL), on-line). ISBN 83-86930-17-9 . Cz. I. Zawiera omówienie treści ksiąg biblijnych od Ks. Rodzaju do Ks. Objawienia wraz z komentarzem w sekcji: Dlaczego pożyteczna. W cz. II. omówiono studia o natchnionych Pismach i ich pochodzeniu, wraz z tabelami, mapami i ilustracjami. Używana w Szkole Teokratycznej przy rozpoczynaniu omawiania kolejnej księgi biblijnej.
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (ang. The Secret of Family Happiness) – 192 s., 1996, 116 jęz., (też wyd. j. mig.; na kas. magnetof.; VHS; elektron. – CD (WL) i MP3). Kolor. ilustr., 16 rozdz. zawiera biblijne rady dotyczące rodziny. Jak zapewniają wydawcy, "zachęca do bliższego zbadania, jak Biblia może pomóc współczesnej rodzinie 'wyprostować' ścieżki i radzić sobie z presją i kłopotami". Każdy rozdz. jest podzielony na mniejsze fragmenty, do których zadano pytania. Na jego końcu (w ramce) podano zasady biblijne omówione w danym rozdz.
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (ang. Knowledge That Leads to Everlasting Life) – 192 s., 1995, 146 jęz. (też wyd. brajl.; j. mig. – VHS; audio – kas. magnetof.; dużym druk.; elektron. – CD (WL)), nakład ponad 95 mln. egz. ISBN 83-903551-1-6. Ilustr. podręcznik został wydany z myślą o prowadzeniu na jego podstawie tzw. domowych studiach biblijnych (do 2005). 19 rozdz. omawia podstawowe nauki Biblii, które głoszą Świadkowie Jehowy. Każdy rozdz. podzielony jest na krótsze fragmenty, do których zamieszczono pytania, na końcu każdego z rozdz. zamieszczono ramkę Sprawdź, co już wiesz wraz z dodatkowymi pytaniami. Wersety przytoczono z 7 przekładów biblijnych.
 • Świadkowie Jehowy − głosiciele Królestwa Bożego (ang. Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom) – 752 s. leksykon opisujący historię Świadków Jehowy; 1993 (pol. 1995), 28 jęz., (też wyd. elektron. – CD (WL)). Jest ilustr. za pomocą ponad 1000 zdjęć z 96 krajów. Zamieszczono w niej wykresy, mapy i tabele, związane z omawianymi zagadnieniami. 7 gł. części, 33 rozdz. ISBN 83-903551-0-8 .
 • Wspaniały finał Objawienia bliski! (ang. Revelation-Its Grand Climax At Hand!) – 320 s., kolor. ilustr., 1988, (pol. 1993), zrew. 2006; 72 jęz., (też w wyd. brajl.; j. mig.; duży druk.; elektron. – CD (WL)). 44 rozdz. omawia werset po wersecie całą Ks. Objawienia. Tekst wzbogacono materiałami poglądowymi, takimi jak: ilustr. (ponad 170), mapami, tabelami i streszczeniami, co zdaniem wydawcy ma pomóc czytelnikom dokładnie zrozumieć tą ostatnią księgę biblijną. Komentowane wersety wyróżniono tłustym drukiem. Jest ona kontynuacją wcześniejszych pozycji omawiających Apokalipsę.
 • "Jaśniejcie jako źródła światła na świecie" (ang. "Shining as Illuminators in the World", 1977, wyd. zrew. 1992, 2005) – podręcznik dla pionierów, omawiany na Kursie Służby Pionierskiej.
 • Język migowy – 336 s., 1992, przeznaczona do nauki brazylijskiego j. mig., ujednolicono w niej znaki migowe używane przez niesłyszących Świadków Jehowy w Brazylii.
 • Największy ze wszystkich ludzi (ang. The Greatest Man Who Ever Lived) – 448 s., 1991, 96 jęz. (też wyd. brajl.; j. mig. – VHS, DVD; audio – kas. magnetof.; elektron. – CD (WL); audio on-line), nakład: 36,25 mln. egz. (2008). Ponad 400 kolor. ilustr. oraz mapy. Podzielona została na wstęp i 133 rozdz. Na końcu każdego z nich podano wersety biblijne, na których jest oparty oraz pytania powtórkowe. Ukazano każdy opisany w czterech ewangeliach szczegół ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, łącznie z jego przemówieniami, przypowieściami i cudami. Wydarzenia przedstawiono w porządku chronologicznym. Jak przyznają sami wydawcy, celem jej wydania było "poznawanie życia i służby Chrystusa". Zawarto materiał opublikowany w 149 kolejnych wyd. czasopisma Strażnica (1.04.1985 – 1.06.1991).
 • "Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę" (ang. "Pay Attention to Yourselves and to All the Flock") – 1991, były podręcznik dla starszych zboru. Omawia zagadnienia organizacyjne dotyczące funkcjonowania zboru oraz postępowanie starszych w różnych kwestiach wyłaniających się w lokalnym zborze. Był również omawiany na Kursie Służby Królestwa.
 • Prowadzenie rozmów na podstawie Pism (ang. Reasoning From the Scriptures, 1991, zrew. 2001) – 446 s., podręcznik dla głosicieli. Zawierający tematy biblijne i doktrynalne. Używany w czasie działalności kaznodziejskiej oraz na religijnych zebraniach, (też wyd. elektron. (WL) i [http://wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/19317 on-line (BIS)).
 • Człowiek poszukuje Boga (ang. Mankind's Search for God) – 384 s., 1990 (pol. 1994), 35 jęz., nakład: 45,04 mln egz. (też wyd. elektron. – CD (WL). Ponad 160 ilustr. i zdjęć oraz wiele map, wykresów i dodatków. 24 rozdz., w których zamieszczono szereg pytań do odpowiedzi. W skrócie przedstawia historię powstania religii i wierzeń. Opisuje je na podstawie głównych religii świata. Na wyklejkach publikacji zamieszczono mapy, ukazujące rozmieszczenie religii na świecie.
 • Biblia – słowo Boże czy ludzkie? (ang The Bible – God's Word or Man's?) – 192 s., 1989 (pol. 1992), 58 jęz. (też wyd. brajlem; elektron. – CD (WL)). Przedstawia fakty historyczne, naukowe, archeologiczne i prorocze na autentyczność relacji biblijnych. 14 rozdz., ok. 60 ilustr. oraz odsyłacze do materiałów źródłowych.
 • Pytania młodych ludzi – praktyczne odpowiedzi (ang. Questions Young People Ask. Answers That Work): 320 s., w każdym z 2 tomów. Odpowiada na pytania młodzieży w oparciu o zasady i rady biblijne. Napisano ją – jak sami wydawcy zauważają – "po przeprowadzeniu rozmów z setkami młodych ludzi z całego świata". Na jej podstawie zrealizowano dwa filmy z serii "Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół?" i "Jak pokierować swoim życiem?". W Zambii w 1989, w państwowym radiu, rozpoczęto nadawanie programu Młodzi ludzie pytają, zaczerpniętego z tych publikacji.
  • Tom 1: 1989, (pol. 1994), 85 jęz. (też w wyd. brajl.; elektr. – CD (WL)), nakład: 48,39 mln egz. ISBN 83-86930-34-9. 39 rozdz. i 10 części. Materiał zaczerpnięto z ponad 100 art. ukazujących się od 1982 w Przebudźcie się! w cyklu Młodzi ludzie pytają. Każdy rozdz. kończy tabela z pytaniami do omówienia.
  • Tom 1 (zrewid.): 2011. ISBN 978-83-61557-22-7. 39 rozdz., (też on-line (BIS)), 7 części: Rodzina, Twoja tożsamość, W szkole i poza szkołą, Seks, moralność, miłość, Nałogi, Czas wolny, Wielbienie Boga i dodatek: Pytania rodziców. Materiał zaczerpnięto z art. ukazujących się w latach 2004-2011 w Przebudźcie się! w cyklu Młodzi ludzie pytają. Wydanie, zostało całkowicie zrewidowane pod kątem współczesnych problemów. Każdy rozdz. kończy tabela z pytaniami do omówienia i ramka do zapisania informacji wykorzystywanymi w praktyce. Według wydawców ma ona m.in. "pomagać w utrzymaniu dobrego kontaktu z rodzicami".
  • Tom 2: 2008. ISBN 83-86930-96-9 – 38 rozdz., (też on-line (BIS), 9 części. Wymaga od młodego czytelnika zaangażowania. W wielu miejscach zachęca do zapisania własnych uwag na różne tematy. Każdy rozdz. kończy tabela Zastanów się z pytaniami do omówienia, oraz tabeli Czy wiesz, że...; Plan działania! – ramka do zapisania informacji wykorzystywanymi w praktyce.
 • Wnikliwe poznawanie Pism (ang. Insight on the Scriptures) – 2-tom. leksykon biblijny (po 1276 s.), 1989, (pol. 2006), 14 jęz. (też wyd. elektron. – dyskietki i CD (WL) oraz on-line (BIS)). ISBN 83-86930-84-5. Zawiera po 1280 dwuszpaltowych stron w każdym tomie. Hasła biblijne ułożone są alfabetycznie. Znajduje się w nim ponad 3000 haseł dotyczących postaci biblijnych, 97 narodów i plemion, ponad tysiąc haseł poświęconych geografii, 95 roślinom i 111 zwierzętom wymienionym w Biblii. Ponadto zawiera 128 kolor. str. 50 dodatków tematycznych, kilkaset map, planów, ilustracji i innych pomocy wizualnych, w tym skorowidzu. Hasła podano wielkimi literami, główne śródtytuły pogrubiono, podano transkrypcję wyrazów występujących w oryginałach i objaśniono ich dosłowne znaczenie. Hasła zawierają też odsyłacze, wersety biblijne.
 • Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? (ang. True Peace and Security – How Can You Find It?) – 192 s. 1986, (pol. 1988), 69 jęz., nakład: ponad 40 mln. egz., też w wyd. elektr. – CD (WL). Celem jej opublikowania – jak piszą wydawcy – "jest przeświadczenie, że już wkrótce prawdziwy pokój i bezpieczeństwo zapanują na całym świecie".
 • Organizacja pracy Oddziału (wyd. ang., 1986) – podręcznik dla koordynatorów Biur Oddziałów.
 • Powszechne bezpieczeństwo pod panowaniem "Księcia Pokoju" (ang. Worldwide Security Under the "Prince of Peace") – 192 s., 1986, 25 jęz. (pol. brak; też wyd. elektron. – CD (WL)). Tytuł tej ilustr. książki oparty jest na wersecie z Ks. Izajasza 9 rozdz., 6 i 7 wersetu. Zawiera 22 rozdz. wraz z pytaniami do jej treści.
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930–1985 (ang. Watch Tower Publications Index 1930-1985, wyd. ang. 1986, zrew. 1990, 1994) – 1136 s. skorowidz zawierający odnośniki do publikacji Świadków Jehowy haseł ułożonych alfabetycznych oraz zamieszczonych w nich wersetów biblijnych.
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1945–1985 (niem. Index der Wachtturm-Publikationens 1945–1985, wyd. ang. 1986, zrew. 1990, 1994) – 1136 s. skorowidz zawierający odnośniki do publikacji Świadków Jehowy haseł ułożonych alfabetycznych oraz zamieszczonych w nich wersetów biblijnych.
 • Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (ang. Life-How Did It Get Here?' By Evolution or by Creation?) – 256 s., 1985, (pol. 1989), 36 jęz., nakład: ponad 36 mln. egz. (też wyd. elektron. – CD (WL)). Zawiera ponad 170 ilustr., 20 rozdz., omawia naukowe, przyrodnicze, astronomiczne, medyczne, archeologiczne, geograficzne i prorocze aspekty autentyczności biblijnego sprawozdania o stwarzaniu i pochodzenia życia. Każdy rozdz. podzielony jest na mniejsze fragmenty, do których zamieszczono pytania do analizy. Wydawcy podkreślają jest przeznaczona dla osób wierzących w ewolucję; wierzących w stwarzanie; lub nie bardzo wiedzących w co wierzyć. Przedmiotem gruntownych rozważań jest w niej kwestia, jak powstało życie i jakie to ma znaczenie dla przyszłości.
 • Zorganizowani do pełnienia naszej służby (ang. Organized to Accomplish Oou Ministry) – 224 s., 1983 (pol. 1985) (zrew. 1989, pol. 1990), 55 jęz. (też wyd. brajl.), przeznaczona dla Świadków Jehowy, zawierała aktualne wytyczne organizacyjne do 2005.
 • Ocaleć, by żyć na nowej ziemi (ang. Survival Into a New Earth) – 192 s., kolorowo ilustrowana, 1984, 41 jęz. (pol. – brak), nakład: 15,1 mln. egz., 24 rozdz. wraz z pytaniami do jej treści.
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (ang. Sing Praises to Jehovah, 1984, pol. 1989) – śpiewnik z 225 pieśniami. Sporządzono również nagranie fortepianowe i orkiestrowe całego śpiewnika, które używano na zebraniach zborowych (podkład fortepianowy) i kongresach (podkład orkiestrowy) jako akompaniament. Dokonano również kilku nagrań wokalnych.
 • Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu (ang. United in Worship of the Only True God) – 192 s., ilustr., 1983 (pol. 1984, aktualna wersja 4-barwna – 1989; też wyd. brajl.; elektr. – CD (WL)). 24 rozdz., w których zamieszczono do poszczególnych fragmentów pytania, zamieszczono też w ramce pytania do powtórki. Jak przyznają wydawcy ma ułatwić poszerzenie i pogłębienie zrozumienia Słowa Bożego oraz pełniejsze stosowanie go w życiu. Omawia aspekty życia przez pryzmat nauk i rad biblijnych. Do 2000 była dodatkowym podręcznikiem dla osób, które chciały zostać Świadkami Jehowy.
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (ang. You Can Live forever in Paradise on Earth) – 192 s. 1982 (pol. 1984) (zrew. 1989), 130 jęz. (też wyd. brajl.; j. mig. – VHS; audio na kas. magnetof.; elektr. – CD (WL); mały i duży format). Nakład: ponad 85 mln. egz. Ok. 150 ilustracji i została wydana z myślą o prowadzeniu przez głosicieli Świadków Jehowy na jej podstawie tzw. domowych studiów biblijnych (do 1995). 30 rozdz. omawia podstawowe nauki Biblii, które głoszą Świadkowie Jehowy. Każdy rozdz. podzielony jest na krótsze fragmenty, do których zamieszczono pytania. ISBN 83-903551-1-6.
 • Mój zbiór opowieści biblijnych (ang. My Book of Bible Stories, pol. 1981; ang. 1978; zrew. 2005) – 256 s., ok. 120 kolor. ilustr. Specjalny podręcznik dla dzieci, zawiera 116 opowieści biblijnych, ułożonych chronologicznie. Po każdej opowieści podano wersety biblijne, na których zostały oparte . Wyd też on-line (BIS).
 • Pismo Braille'a – 324 s., (port.), 1980, podręcznik do nauki brajla, w j. portug.
 • Jak znaleźć prawdziwe szczęście' (ang. Happiness How to Find It) – 192 s., 1980, (pol. 1984), nakład 12,5 mln egz., 24 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL)). Ponad 50 ilustr. i 20 rozdz. Do każdego z nich przewidziano kilka pytań do dyskusji. W tekście podano wersety biblijne na które się powołano. Zdaniem wydawców, opublikowano ją w celu udostępnienia najcenniejszych informacji potrzebnych do znalezienia prawdziwego szczęścia.
 • Historia Świadków Jehowy w Austrii (niem. Geschichte der Zeugen Jehovas in Österreich) – 80 s., niem., 1980 zrew. 1989, przedstawia działalność austriackich Świadków Jehowy.
 • Komentarz do Listu Jakuba (ang. Commentary on the Letter of James) – 224 s., 1979, pierwsze edycja – 1 mln. egz. Omawia List Jakuba i opisuje na jego podstawie praktyczne strony życia chrześcijańskiego.
 • Obierz najlepszą drogę życiową (ang. Choosing the Best Way of Life) – 1979.
 • Droga do szczęścia w życiu rodzinnym (ang. Making Your Familiy Life Happy) – 192 s., 1978 (pol. 1983), w 61 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL)). Ponad 18 mln. egz. 14 rozdz., na które składają się krótsze fragmenty tekstu, do których zadano pytania. Zdaniem wydawców ma wykazać, że wszystko przemawia za tym, aby wierzyć w powodzenie związku rodzinnego. Kieruje ona uwagę czytelnika na biblijne źródło rad.
 • Twoja młodość – korzystaj z niej jak najlepiej (ang. Your Youth – Getting) – 192 s., 1976 (ang.), (pol. 1979), w 41 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL)). Nakład ponad 21 mln. egz. 24 rozdz., do których zamieszczono szereg pytań. Odpowiada na pytania młodzieży w oparciu o zasady i rady biblijne. Wydano ją – jak sami wydawcy zauważają – aby być pomocą w znajdowaniu możliwości rozwiązywania problemów młodzieży.
 • Dobra nowina, która cię uszczęśliwi (ang. Good News to make you happy) – 192 s., 1976. Według wydawców publikacja ta opisuje, że "Wiarygodne dowody wskazują, że w niedługim czasie, nastaną czasy, kiedy nadzieja i radość, wraz ze spokojem ducha i serca zapanują na świecie".
 • Duch święty – siła wspierająca bliski nowy porządek! (ang. Holy Spirt – The Force Behind the Coming New Order!) – 1976.
 • Wybawienie ludzkości z ogólnoświatowej udręki jest bliskie! (ang. Man's Salvation out of World Distress at Hand) – 1975.
 • Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa – Jak? (ang. The Nations Shall Know That I Am Jehovah – How?) – 280 s., 1971 (ang.), (pol. 1974) (też wyd. elektr. – CD (WL)). Dedykowana jest uświęcaniu imienia Bożego wśród "ludzi dobrej woli" Bożej ze wszystkich narodów. Tytuł oparty jest na wersecie z Ks. Ezechiela 36:23 i 39:7. Omówiono w niej m.in. tą księgę biblijną.
 • Czy na tym życiu wszystko się kończy? (ang. Is This Life All There Is?) – 1974.
 • "Wieczyste zamierzenie" Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka (ang. God's "Eternal Purpose" Now Triumphing for Man's Good) – 192 s., 1974 (pol. 1978), (też wyd. elektr. – CD (WL)). 15 rozdz. Tytuł z Listu do Efezjan 3:11. Dedykowano Bogu, który przyszedł człowiekowi z pomocą przez powzięcie "wieczystego zamierzenia" związanego z osobą Mesjasza.
 • Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd? (ang. True Peace and Security – From What Source?) – 192 s., 1973. Rozdz. zawierają krótsze fragmenty, w których zamieszczone są wersety biblijne i do których opublikowano pytania.
 • Przybliżyło się tysiącletnie Królestwo Boże (ang. God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached) – 1973.
 • Szczegółowa konkordancja do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (ang. Comprehensive Concordance of the New World Transalation of Holy Scriptures) – 1472 s., 1973. 16 640 haseł ułożonych alfabetycznie i ponad 349 200 odnośników do wersetów biblijnych.
 • Raj przywrócony ludzkości za sprawą Teokracji! (ang. Paradise Restored to Mankind – By Theocraty!) – 416 s., 1972(ang.). Na str. tytułowej określona jako "Rzut oka na spełnienie się proroctw Księgi Aggeusza i Zachariasza o przywróceniu, oglądanych z perspektywy dwudziestego wieku".
 • Organizacja powołana do ogłaszania królestwa i pozyskiwania uczniów (ang. Organization for Kingdom preaching and Disciple-making) – 192 s., 1972, omawiająca ówczesne sprawy organizacyjne wyznania Świadków Jehowy i ich działalności kaznodziejskiej.
 • Przysłuchiwanie się Wielkiemu Nauczycielowi (ang. Listening to the Great Teacher) – 192 s., 1971 (pol. 1989), 70 jęz. (też wyd. kaset magnetof.; elektr. – CD (WL). Nakład ponad 30 mln. egz. Przeznaczona dla najmłodszych. "Głównym jej zadaniem jest wpojenie dzieciom wzniosłych norm moralnych podanych w Biblii". Opisuje ona biblijne rady i przykłady Jezusa Chrystusa.
 • Poradnik dla teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej (ang. Theocratic Ministry School Guidebook) – 192 s., 1971, wznow. 1990. Do 2005 była podręcznikiem Teokratycznej Szkole Służby Kaznodziejskiej. 38 lekcje zawierające cechy przemawiania i nauczania, nad którymi dobrowolny uczestnik zajęć w/w szkoły miał pracować oraz informacje dotyczące przygotowywania się, osobistego studium Biblii, umiejętności skutecznego prowadzenia publicznych rozmów.
 • Wtedy dokona się tajemnica Boża (ang. "Then Is Finished the Mystery of God") – 384 s., 1969, 24 rozdz. Omawia pierwsze 13 rozdziałów Ks. Objawienia[8].
 • Pomoc do zrozumienia Biblii (ang. Aid to Bible Understanding; cz. I. – 1969; całość – 1971) – leksykon biblijny do wnikliwej analizy Pisma Świętego i zawierająca 4200 haseł.
 • Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (ang. The Truth That Leads to Eternal Life, 1968) – wymieniona w Księdze rekordów Guinnessa pod hasłem Rekordy wydawnicze, w latach 1968-1982 podręcznik do domowych studiach biblijnych.
 • "Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe" (ang. Things in Which It Is Impossible for God to Lie) – 276 s., (ang. 1965, pol. 1967), 15 jęz., nakład ponad 10 mln. egz., ilustr. Tytuł oparty na biblijnym wersecie z Listu do Hebrajczyków 6:17, 18. "Dedykowano ją "Bogu Prawdy" i wydano na pożytek poszukiwaczy życiodajnej prawdy ze wszystkich narodów." Podzielona jest na 22 rozdz. i dodatkowe tabele oraz mapy. W każdym rozdz. opublikowano szereg wersetów biblijnych i pytań do analizy[9].
 • Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym? (ang. Is the Bible Really the Word of God?) – 192 s., ang. – 1969, pol. – 1973; wznow. 1979; też wyd. elektr. – CD (WL), ilustr. 14 rozdz., omawia historyczne, naukowe, archeologiczne, geograficzne i prorocze aspekty autentyczności Biblii i natchnienia przez Boga.
 • "Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich" (ang. Your Word Is a Lamp to My Foot) – 148 s., 1967. Tytu z Psalmu 119:105. 11 rozdz., które podzielono na mniejsze fragmenty i umieszczono do nich pytania powtórkowe i wersety biblijne, zaczerpnięte z 10 przekładów biblijnych. Materiał z pierwszego rozdz. był w latach 60.-80. XX w. analizowany z kandydatami do chrztu Świadków Jehowy i sprawy organizacyjne tego wyznania religijnego.
 • „Śpiewajcie Jehowie przy akompaniamencie muzyki rozbrzmiewającej w waszych sercach” (ang. "Singing and Accompanying Yourselves Witch Music in Your Hearts", 1966) – śpiewnik z 119 pieśniami. Melodie wywodzące się spoza organizacji zastąpiono własnymi. Sporządzono nagrania orkiestrowe i używano go jako akompaniamentu na zebraniach Świadków Jehowy na 10 płytach gramofonowych, później na kasetach. Dokonano także kilku nagrań wokalnych. Tekst pieśni wydano również brajlem.
 • Życie wieczne w wolności synów Bożych (ang. Life Everlasting – In Freedom of the Sons of God) – 272 s., ang. – 1966, pol. – 1970). Tytuł zaczerpnięto z listu do Rzymian (8:20, 21) Ilustrowana książka zawiera 14 rozdz., w których zamieszczono pytania powtórkowe i wersety biblijne. Zamieszczono w niej również mapy m.in. okolic Morza Śródziemnego i Palestyny w I w. n.e. Na końcu znajduje się Skorowidz przedmiotowy i Skorowidz przytoczonych wersetów biblijnych zaczerpniętych z 12 przekładów biblijnych[10].
 • "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach: mocno trzymajcie się tego, co szlachetne" (ang. Make Sure of All Things) – 324 s., 1965 (ang.). Główne tematy biblijne ułożone są w porządku alfabetycznym, a wersety są do nich w całości zacytowane.
 • "Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże" (ang. "Babylon the Great Has Fallen!" God's Kingdom Rules!) – 704 s., 1963, 31 rozdz. Omawia 9 ostatnich rozdz. Ks. Objawienia. Opisuje też historię religii świata[11].
 • "Niech będzie uświęcone twoje imię" (ang. "Let Your Name Be Sanctified") – 378 s., 1961, 20 rozdz. oraz dodatki, mapy, wykresy. Motto oparte jest na Mt 6:9 "Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię." Wydana została "w celu zwrócenia szczególnej uwagi na imię Boże – Jehowa"[12].
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930–1960 (ang. Watch Tower Publications Index 1930–1960, 1961) – 1136 s. skorowidz zaierający odnośniki do publikacji Świadków Jehowy haseł ułożonych alfabetycznych oraz zamieszczonych w nich wersetów biblijnych.
 • Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności (1960).
 • Kurs Służby Królestwa (ang. Kingdom Ministry School Course) – 220 s., 1960, podręcznik dla starszych zboru.
 • Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym (ang. Jehovah's_Witnesses_in_the_Divine_Purpose) – 322 s., 1959, 36 rozdz. oraz dodatki. Przedstawia historię Świadków Jehowy, ich strukturę organizacyjną i rozwój ich działalności na świecie[13].
 • „Bądź wola Twoja na ziemi” (ang. "Your Will Be on Earth") – 352 s., 1958, pol. 1961 i 1964). Tę ilustr. książkę "dedykowano miłującemu człowieka Stwórcy, który ustanowił nad ziemią doskonały, sprawiedliwy rząd". Tytuł to cytat z Mt 6:9,10. Wersety biblijne zamieszczone w niej pochodzą z 10 różnych przekładów biblijnych. 15 rozdz., w których zamieszczono szereg pytań do analizy. Zawiera również tabele, mapy i skorowidze. Szczegółowy nacisk położono na objaśnienie biblijnej Ks. Daniela[14].
 • Od raju utraconego do raju odzyskanego (ang. From Paradise Lost To Paradise Regained) – 256 s., ang. – 1958; pol. – 1960, ilustr. (ponad 100 ilustr.) podręcznik do studium z dziećmi, 30 rozdz.[15]. Motto: "Zaprawdę powiadam ci dziś: Będziesz ze mną w raju" (Łk 23:43).
 • Wytyczne dla biur oddziałów Towarzystwa (ang. Branch Office Procedure of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1958).
 • "To znaczy życie wieczne" (ang. "This Means Everlasting Life") – 320 s., 1956, 30 rozdz[16].
 • Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej (ang. Qualified to Be Ministers) – 98 s., 1955.
 • Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata (ang. You may Survive Armageddon intro God's New World) – 380 s., 25 lipca 1955, motto publikacji oparte jest na cytacie z Sof 2:2,3 Zanim na was przyjdzie dzień gniewu Jehowy – szukajcie Jehowy, zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy'"'. 23 rozdz. oraz wykaz 42 proroctw ziemskich spadkobierców Nowego Świata[17].
 • "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach" (ang. "Make Sure Of All Things") – 418 s., 1953. Alfab. hasła biblijne pomocne do prowadzenia rozmów w działalności kaznodziejskiej[18].
 • "Nowe niebiosa i nowa ziemia" (ang. "New Heavens and New Earth") – 284 s., 1953, 22 rozdz. Według wydawcy pomaga zrozumieć wydarzenia dzisiejszego dnia w świetle Pism świętych. Tytuł oparty jest na wersetach z Iz 66:22 i 2 Pi 3:19[19].
 • Co religia uczyniła dla ludzkości (ang. What Has Religion Done For Mankind?) – 344 s., 1951, 1961, 27 rozdz. Motto: "Nie ma bowiem drzewa wybornego, które by wydawało owoc zgniły; nie ma też drzewa spróchniałego, które by wydawało owoc wyborny. Bo każde drzewo poznaje się po jego owocu." (Łk 6:43,44). Książka ta "opisuje wiele rodzajów religii (...) ukazując pochodzenie religii fałszywych i pokazuje jak pomóc ludziom wydostać się z nich"[20].
 • Pieśni na chwałę Jehowy (ang. Song to Jehovah's Praise, 1950) – zawierający 91 pieśni z nutami.
 • Konkordancja do Biblii Świętej (oparta na przekładzie 'Version Moderna') (hiszp. 1946).
 • Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego (ang. Equipped for Every Good Work) – 446 s., 1946. Zdaniem wydawcy: "Książka zawiera krótką lecz zrozumiałą zawartość Biblii, wyjaśniając jej pochodzenie, spisanie i zachowanie, jak również streszczenie każdej księgi biblijnej". Zawiera również wykresy, tabele, mapy i spis wersetów biblijnych "o zasadniczych naukach bez komentarza".

Wydanie książki odbyła się na kongresie '[Weselące się narody]] w Cleveland (USA, 4-11.08.1946) Każdy z ok. 80 tys., w tym 302 delegatów z 32 krajów ją otrzymał. Służyła za podręcznik w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej do 1963[21].

 • "Niech Bóg będzie prawdziwy" (ang. Let God Be True) – 320 s., 1946, zrew. 1952, 54 jęz., 19 250 000 egz. Podzielona została na sześć głównych części. W latach 1946-1968 Świadkowie Jehowy posługiwali się nią w czasie prowadzenia tzw. domowych studiów biblijnych, przyczyniło się to do wzrostu ich szeregów w tym okresie o ponad 900 tys. nowych głosicieli. 24 rozdz., (27 rozdz.; zrew.)[22][23].
 • Konkordancja biblijna (wyd. duń. 1945).
 • Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa (ang. Theocratic Aid To Kingdom Publishers) – 370 s., 1945, zawiera 2 gł. rozdz. oraz 90 lekcji i tematów używanych wówczas w Szkole Teokratycznej i działalności kaznodziejskiej. Motto podręcznika zaczerpnięto z Mt 28:19, 20[24].
 • Śpiewnik służby Królestwa (ang. Kingdom Service Song Book, 1944) – zawierający 62 pieśni z nutami.
 • "Przybliżyło się Królestwo" (ang. "The Kingdon ist at Hand") – 390 s., 1944, 21 rozdz. omawiających sprawy Królestwa Bożego. W specjalnej broszurze z owego roku, ukazały się pytania do studium.
 • "Prawda was wyswobodzi" (ang. "The Truth Shall Make You Free") – 384 s., 1943. Tytuł to cytat z Jn 8:32: "I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" (Bw). Zdaniem wydawcy – "zawiera kolorowe ilustrację które ilustrują historię siedmiu tysięcy lat – począwszy od stworzenia Ziemi, która została stworzona dla wolnych ludzi, prowadzi przez wykonanie cudownych zamiarów Bożych, aż do wygrania walki o wolność przez Rząd Nowego Świata; wiele tekstów Pisma Świętego (wszystkie podane w indeksie) i autentyczne fakty popierają tę prawdę; oraz wskazówki pouczające, w jaki sposób badać tę książkę". 30 rozdz., w 1943 opublikowano do niej pytania w formie broszury. W latach II wojny światowej i po jej zakończeniu Świadkowie Jehowy studiowali ją z ludźmi zainteresowanymi ich działalnością w czasie tzw. domowych studiów biblijnych[25].
 • Nowy świat (ang. New World) – 372 s., 1942, 12 rozdz. Odpowiada na takie pytania: "Nowy Świat – Kto może stworzyć coś takiego? Co to będzie? Zgodnie z czym on nastąpi? Czy będzie odpowiadać wszystkim stworzeniom? Czy będzie trwać wiecznie?"[26].
 • Konkordancja nowego świata do Biblii (wyd. ang. 1942).
 • Dzieci (ang. Children) – 384 s., 1941.
 • Religia (ang. Religion) – 378 s., 1940.
 • Zbawienie (ang. Salvation) – 378 s., 1939.
 • Krucjata przeciwko chrześcijaństwu (niem. Kreuzzug gegen das Christentum) – 1938 (niem., fran. i pol.) "opisująca cierpienia niemieckich Świadków Jehowy, którzy nie chcieli poprzeć nazizmu". Szwajcarskie Biuro Oddziału w latach 1937-1938 zgromadzało materiały — m.in. raporty przemycane z obozów do Berna przez wyznawców przebywających jeszcze na wolności — na kanwie których powstała ta książka.
 • Nieprzyjaciele (ang. Enemies) – 348 s., 1937.
 • Bogactwo (ang. Riches) – 334 s., 1936.
 • Jehowa (ang. Jehovah) – 382 s., 1934.
 • Przygotowanie (ang. Preparation) – 382 s., 1933.
 • Ocalenie (ang. Preservation) – 360 s., 1932.
 • Usprawiedliwienie (ang. Vindication) – 3 tomy po 340 s., 1931
 • Światło (ang. Ligth) – 2 tomy po 364 s., 1930.
 • Życie (ang. Life) – 360 s., 1929. Przeznaczona głównie dla Żydów, omawiająca głównie biblijną Ks. Hioba i mesjanistyczne orędzie. Szczególnie rozpowszechniana – na pocz. lat 30. XX w. – wśród mieszkańców Nowego Jorku, pochodzenia żydowskiego. Była kontynuacją wcześniejszych pozycji skierowanych do tej grupy osób.
 • Proroctwo (ang. Prophecy) – 364 s., 1929.
 • Pieśni na chwałę Jehowy (ang. Songs of Praise to Jehovah, 1928) – śpiewnik z 337 nowszymi i starszymi pieśniami.
 • Rząd (ang. Government) – 364 s., 1928, 11 rozdz. Motto: "Ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze" (Psalm 2:6). "Mówcie wśród narodów: "Jehowa został królem. A żyzna kraina zostaje utwierdzona, tak iż nic nią nie zachwieje. W prostolinijności będzie bronił sprawy ludów" (Psalm 96:10). Według wydawców (...) Jeśli pragniesz rządu, który zapewni ludziom pokój, dobrobyt i szczęście, ta książka będzie radością dla twego serca. Najbardziej kompletne dowody i argumenty na dobry rząd, ponieważ nieomylny Bóg zapisał tą obietnicę, która jest widoczna w świetle współczesnych spełnionych proroctw"[27].
 • Pojednanie (ang. Reconciliation) – 336 s., 1928, 12 rozdz. Motto: "Aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią" (Psalm 83:18). Według wydawców odpowiada na pytania: "Jakie jest pochodzenie człowieka? Jakie będzie przeznaczenie człowieka? Dlaczego jest tyle ubóstwa wśród ludzi? Co jest przyczyną choroby i śmierci? Jak możemy wiedzieć, że człowiek będzie doprowadzony do pełnej harmonii z Bogiem i korzystać z błogosławieństw życia wiecznego?"[28].
 • Stworzenie (ang. Creation) – 366 s., 1927, 13 rozdz. Motto: "Stwórca niebios, Wspaniały, który je rozpina; Ten, który rozpościera ziemię i jej plon, Ten, który daje dech ludziom na niej i ducha tym, którzy po niej chodzą". Według wydawcy: "Jehowa jest Stwórcą nieba i ziemi i Dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru (...) Książka ta jest publikowana w celu umożliwienia ludziom poznania wielkiego Stwórcy i Jego dobroci wobec ludzi (...) " (Iz 42:5,6)[29].
 • Rocznik Świadków Jehowy (pierwsze coroczne wydanie, 1927),
 • Wyzwolenie – 336 s., 1926, należała do pierwszej publikacji z serii nowych książek J.F.Rutherforda.
 • Hymny Królestwa – z nutami (ang. Kingdom Hymns, 1925) – zbiór 80 pieśni z nutami, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 • Pociecha dla Żydów (ang. Comfort for the Jews) – 158 s., 1925. Wydana została głównie dla Żydów, omawiające aspekty i proroctwa biblijne odnoszące się do tej narodowości.
 • Droga do raju (ang. The Way to Paradise) – 256 s., 1924, 12 rozdz. Zawiera skrót informacji: stworzenie świata, ogród Eden, władca królestwa, przyszły raj. Przeznaczona głównie do nauki dzieci, które w tym czasie były wyrzucane ze szkół z powodu przynależności do tego wyznania. Zawiera przedmowę J.Rutherforda[30].
 • Harfa Boża (ang. The Harp of God) – 382 s., 1921, przeznaczona głównie dla początkujących zainteresowanych, pierwsza wydrukowana publikacja bezpośrednio we własnej drukarni.
 • Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! (ang. Millions Now Living Will Never Die!) – 132 s., 1920. Zawiera materiał z wykładu pod tym tytułem odbył się na kongresie 24.02.1918 w Los Angeles i był wygłaszany na całym świecie do 1925.
 • Objawienie Jezusa Chrystusa – według tekstu synajskiego (wyd. ang. 1918),
 • Dokonana tajemnica (ang. The Finished Mystery) – 736 s., 1917, pod red. Claytona J. Woodwortha i George'a H. Fishera. Jest komentarzem do ksiąg: Apokalipsy, Pieśni nad Pieśniami i Ezechiela. Miała być kontynuacją Wykładów Pisma Świętego, ich siódmym tomem zapowiadanym przez C. T. Russella lecz nie ukończonym, z powodu jego śmierci w 1916.
 • Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem z dodatkiem "Cienie przybytku" – 478 s., 1915,
 • Stworzenie, czyli historyja biblijna w obrazach (Fotodrama stworzenia, scenariusz) (1914),
 • Berejskie rozważania (pytania) do książki "Dzień pomsty (Walka Armagieddonu)", (1912),
 • Berejski podręcznik nauczycieli biblijnych (ang. Bible Student's manual) – 800 s., 1909, 104 ilustr., zawiera części: Komentarze do Biblii i Strażnicy; Wprowadzenie i pomoce naukowe; Szkice i indeks; Wyjaśnienie trudnych wersetów, wykaz dodanych wersetów w Nowym Testamencie; Chronologia Biblii i grupa szkiców; informacje, że w 1914 skończy się czas pogan; Rewizja przekładu Elberfelder Bibel.
 • Boski plan wieków z dodatkiem Cienie przybytku (1908),
 • Boski plan wieków z dodatkiem Analiza zarzutów przeciwko nadziejom milenijnym (1907),
 • Radosne pieśni Syjonu na wszystkie zebrania chrześcijańskie (ang. Hymns of the Millennial Dawn, 1905) – śpiewnik z zapisem nutowym, 333 pieśni, który wydany był pierwotnie bez nut w 1890. Ten zbiór wydano jeszcze w kilku innych językach, choć w skróconej wersji.
 • Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary (ang. Daily Heavenly Manna for the Household of Faith, pierwsze wydanie 1905) – publikacja z wersetami biblijnymi na każdy dzień roku wraz z komentarzami.
 • Nowe stworzenie (ang. The New Creation, 1904), tom VI Wykładów Pisma Świętego. "Książka podaje reguły i prawa biblijne porządku Kościoła i domu chrześcijańskiego. Przedstawia organizację Kościoła, z wyszczególnieniem roli sług. Omawia zakres niewiast w Kościele. Przybliża temat Wielkanocy. Odpowiada na pytanie: czy chrzest powinien dotyczyć niemowląt, czy dorosłych? Udziela licznych rad dla chrześcijańskich małżonków i rodziców. Dodatkowo obszernie ostrzega o niebezpieczeństwach czyhających na drodze chrześcijanina".
 • Radosne pieśni Syjonu na wszystkie zebrania chrześcijańskie (ang. Zion's Glad Songs, 1896) – inna kolekcja 82 pieśni, z których większość była autorstwa jednej osoby.
 • Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem (ang. The At-one-ment Between God and Men, 1899), tom V Wykładów Pisma Świętego. "Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania Prawdy od błędu. Tak więc, dogmat o Trójcy nie jest prawdziwym. Tom ten przedstawia nam Autora Pojednania – Boga. Następnie poznajemy Pośrednika, Jezusa Chrystusa. Środek Pojednania to działanie Ducha Świętego. Dodatkowo przedstawione są tematy: czym jest człowiek – ciało, duch i dusza, czym są?"
 • Walka Armagieddonu (ang. The Battle of Armageddon, 1897), tom IV Wykładów Pisma Świętego. "Książka opisuje końcową epokę wieku Ewangelii. Jest to okres, który przynosi światu liczne błogosławieństwa, które stają się powodem starć, niezadowolenia, kłopotów i przyspieszają walkę pomiędzy Kapitałem a klasą robotniczą."
 • Konkordancja Crudensa (1897),
 • Konkordancja Analityczna (1897),
 • Hymny poranne – Radosne pieśni poranne Syjonu (ang. Hymns of the Morning (Zion's Song of the Morning), 1896) – teksty 11 pieśni napisanych przez członków organizacji.
 • Przyjdź Królestwo Twoje (ang. Thy Kingdom Come, 1891), tom III Wykładów Pisma Świętego. "Książka wskazuje na świadectwo prorocze i chronologię biblijną odnośnie ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Obszernie omawia prorokowane stosunki społeczne i kryzys mający nastąpić przed ustanowieniem Królestwa. Szczególne miejsce zajmuje omówienie proroctw Daniela. Książka zapowiada na podstawie proroctw czasowych Biblii, przywrócenie Izraela do łaski Bożej i powrót do Palestyny. Osobną część zajmuje omówienie wielkiej piramidy w Egipcie w kontekście Boskiego Planu wieków".
 • Poematy i hymny brzasku Tysiąclecia (ang. Poems and Hymns of Millennial Dawn, 1890) – 151 wierszy i 333 pieśni.
 • Nadszedł czas (ang. The Time is at Hand, 1889), tom II Wykładów Pisma Świętego. "Biblijna egzaminacja chronologii i historii świata. Celem wydania jest porównanie świadectw biblijnych i wykazanie ich znaczenia. Zostają przedstawione proroctwa czasowe przy pierwszym przyjściu Chrystusa oraz dotyczące wtórego adwentu i końca czasu pogan. Obszernie został także omówiony temat sposobu wtórego przyjścia naszego Pana. Objawiony zostaje także Człowiek Grzechu".
 • Boski plan wieków (ang. The Divine Plan of the Ages, 1886), tom I Wykładów Pisma Świętego. "Wiesz że Bóg ma plan? Dlaczego Bóg dozwolił na zło i czy będzie ono wiecznie panować? Kiedy i jak Bóg ustanowi swoje Królestwo? Będzie ono w niebie czy na ziemi? Dowiesz się jak Bóg przez Wieki realizuje swój Plan Zbawienia i na jakim obecnie jest etapie?".
 • Cienie przybytku „lepszych ofiar” (ang. Tabernacle Shadows of the "Better Sacrifices") – 128 s., 1881, podzielona na 8 rozdz. W 1909 wyd. Pytania berejskie do tej książki, w 1899 wyd. zrew., a w formie traktatu w 1892. Wydano ją po angielsku, niemiecku, francusku, szwedzku, grecku, duńsko-norwesku[31]
 • Pokarm dla myślących chrześcijan (ang. Food For Thinking Christians) – 166 s., 1881, 11 rozdz.: "Dlaczego zło zostało dozwolone?", "Dlaczego nastąpi wtóre przyjście?", "W jaki sposób Chrystus przyjdzie?", "Dzień sądu", "Chrystus Boży", "Plan Wieków", "Zmartwychwstanie", "Wąska droga do życia, "Trzy wielkie przymierza", "Objaśnienie niektórych wersetów często błędnie rozumianych", "Obliczając koszty. Ile byście dali?"[32]. Wydawca wymienia w późniejszym czasie dlaczego było ważne jej wydanie: "1. szybkie i szerokie rozpowszechnienie 1,4 mln egz., 2. sposób jej finansowania, 3. wyrażony w niej nieznany wcześniej wśród chrześcijan pogląd o różnicy między "powołaniem Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata". W VI cz. Russell zawarł opis do zamieszczonego w niej "Wykresu Planu Wieków". Później, w 1901 z woli autora nie była ona już więcej drukowana i została zastąpiona I t. Wykładów Pisma Świętego.
 • Pieśni Oblubienicy (ang. Song of the Bride, 1879) – zbiór 144 pieśni.

Broszury

 • Broszury w wersji elektronicznej
 • Jak możesz zapewnić sobie prawdziwe szczęście? (ang. How Can You Have a Happy Life?) – 32 s. kolor. ilustr., 2013, ponad 90 języków, też w wersji elektron. i on-line; 20 rozdz., przeznaczona dla judaistów.
 • Uczę się z Biblii (ang. My Bible Lessons) – 16 s., kolor. ilustr., 2013, ponad 200 jęz., też w wersji elektron. i on-line; 6 lekcji, według wydawców ma Wam ułatwić czytanie z dziećmi i prowadzenie z nim rozmów. ISBN 978-83-61557-34-0.
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę! (ang. God News From God!) - 32 s., ponad 80 kolor. ilustr., 2012, 400 języków także elektron. oraz na CD i MP3 i on-line; 14 rozdz., według wydawców Dzięki tej broszurze odkryjesz, ile radości może dawać czerpanie wiedzy bezpośrednio ze Słowa Bożego, Biblii. Odsyłacze zamieszczone na końcu każdego akapitu informują, gdzie w tej Księdze znajdziesz myśli, które ułatwią ci znalezienie odpowiedzi na pytania wyróżnione tłustą czcionką. ISBN 978-83-61557-28-9
 • Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? (ang. Who Are Doing Jehovah's Will Today?) - 32 s., ponad 90 kolor. ilustr., 2012, 300 jęz., też elektron.i na CD i MP3 i on-line; 28 lekcji, omawia zagadnienia związane ze społecznością, działalnością i organizacją Świadków Jehowy. ISBN 978-83-61557-27-2
 • Słuchaj Boga i żyj wiecznie (ang. Listen to God and Live Forever) – 32 s., ponad 90 kolor. ilustr., 2011, w 583 jęz, także elektr. i on-line, 14 gł. rozdz., 80 odnośników do wers. biblijnych i krótkich komentarzy. Motto Bóg jest naszym kochającym Ojcem (1Pt 5:6, 7) i "Słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu" (Ks. Izajasza 55:3). ISBN 978-83-61557-19-7
 • Słuchaj Boga (ang. Listen to God) – 32 s., ponad 90 kolor. ilustr., 2011, 413 jęz., też on-line wersja uproszczona w/w broszury z samymi ilustr. i gł. wers. biblijnymi. Motto Bóg jest naszym kochającym Ojcem (1Pt 5:6, 7) i "Słuchajcie, a pozostaniecie przy życiu" (Iz 55:3). ISBN 978-83-61557-20-3
 • Prawdziwa wiara – klucz do szczęśliwego życia (ang. Real Faith – Your Key to a Happy Life) – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 83 jęz., elektr. – CD (WL) i on-line. 13 rozdz. Według wydawców ma na celu wzbudzić pragnienie poznania Biblii i zaufanie do tej Księgi oraz do Mesjasza. Przeznaczona jest dla muzułmanów.
 • Droga do pokoju i szczęścia – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 83 jęz., elektr. – CD (WL), on-line. Przeznaczona dla buddystów. 10 rozdz.
 • Czy życie zostało stworzone? (ang. Was Life Created?) – 32 s., kolor. ilustr., 2010, 105 jęz., elektr. – CD (WL), on-line. 5 części (Żyjąca planeta, Kto wymyślił to pierwszy?, Ewolucja – mity i fakty, Nauka a Księga Rodzaju, Czy to ważne w co wierzysz?) omawia biblijną relację o stwarzaniu oraz opinie autorytetów naukowych. Ponad 60 kolor. ilustr., ponad 30 źródeł naukowych. ISBN 978-83-61557-12-8
 • Pochodzenie życia. Pięć pytań, które warto rozważyć (ang. The Orgin of Life – Five Questions Worth Asking) – 32 s., kolor. ilustr. (ponad 30 ilustr. i wykresów), 2010, 105 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL), on-line. 5 części: Skąd się wzięło życie?, Czy proste formy życia są naprawdę proste? , Skąd się wzięły instrukcje zapisane w DNA?, Czy wszystkie organizmy żywe mają wspólnego przodka?, Czy rozsądny człowiek może wierzyć Biblii?. Według wydawców zawiera analizę twierdzeń ewolucjonistów oraz szczegóły budowy komórki. Ponad 50 źródeł naukowych. ISBN 978-83-61557-13-5
 • Jakie orędzie zawiera Biblia? (ang. The Bible – What Is Its Message?) – 32 s., kolor. ilustr., 2009, 130 jęz., elektr. – CD (WL), on-line. 26 części omawia pokrótce treść ks. biblijnych. Świadkowie Jehowy na jej podstawie rozpoczynają prowadzenie tzw. studiów biblijnych. W listopadzie 2010 trwała ogólnoświatowa kampania nieodpłatnego jej rozpowszechniania. ISBN 978-83-61557-03-6
 • Świadkowie Jehowy na Bliskim Wschodzie (ang. Jehovah´s Witnesses in The Middle East) – 16 s., kolor. ilustr., 2008, arab., przedstawiającą działalność tego wyznania w krajach bliskowschodnich.
 • Świadkowie Jehowy w Rosji - 16 s., kol. ilustr, ros., 2008, przedstawiającą działalność tego wyznania w tym kraju.
 • Dzieje Świadków Jehowy w Islandii – 32 s., kol. ilustr., (isl.) 2006, zawiera historię działalności Świadków Jehowy na Islandii. W innych jęz. opublik. w Roczniku Świadków Jehowy 2006.
 • 100 lat nowożytnej historii chrześcijańskich Świadków Jehowy w Grecji (ang. 100-Year Modern History of Christian Jehovah's Witnesses in Greece) – 32 s., kolor. ilustr., (grec.) 2005. Informacje dot. działalności Świadków Jehowy w Grecji w latach 1905-2005. Rozpowszechniano ją w tym kraju podczas specjalnej kampanii w październiku i listopadzie 2005. Na jej podstawie zrealizowano też film informacyjny pod tym samym tytułem, w j. grec. i ang.
 • Czuwajcie! (ang. Keep on the Watch!) – 32 s., kolor. ilustr., 2004, 140 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) j. mig. – też w pol. j. mig., elektr. – CD (WL), on-line. 10 gł. rozdz. – zdaniem wydawcy – odpowiada na pytania zamieszczone na okładce: Czego wypatrywać?, Dlaczego zwłaszcza teraz? W rozdz. tych zamieszczono ponad 200 odsyłaczy do wers. biblijnych. W listopadzie 2004 w ramach ogólnoświatowej kampanii jej rozpowszechniania w Polsce udostępniono ponad mln egz. ISBN 83-86930-71-3
 • Dobra nowina dla ludzi ze wszystkich narodów (ang. Good News for People of All Nations ) – 2004, 45 jęz.; 3 edycje: 96-, 64- (m.in. wyd. pol.) lub 32-s. wyd. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych jęz. (wyd. pol. w 61 jęz.). Wewnętrzna str. okładki przedstawia mapę świata, we wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w alfab. spisie wymieniono języki z symbolami publikacji tego wyznania, pomocne w udostępnieniu ich osobom zainteresowanym w ich ojczystym języku. ISBN 83-86930-70-5
 • Czy znalazłeś drogę do życia wiecznego? (ang. The Road to Everlasting Life – Have You Found It?) – 32 s., kolor. ilustr., 2002, 16 gł. jęz. afryk., też on-line. Przeznaczona jest gł. dla mieszkańców Afryki. 9 rozdz., w których zamieszczono kilkadziesiąt pytań do omawianego zagadnienia, m.in. Czy wszystkie religie nauczają prawdy? Czy Bóg uznaje wszystkie religię? Odrzuć religię fałszywą, praktykuj prawdziwą. Omawia wierzenia i praktyki niektórych religii plemiennych oraz zwraca uwagę wyznawców islamu cytatami z Koranu. Opisuje też postacie biblijne (m.in. Jehowę Boga, Jezusa, aniołów, Szatana Diabła, Adama i Ewę, Hioba czy Mojżesza).
 • Fioletowe trójkąty – zapomniane ofiary nazizmu - 16 s. niem., 2003, omawiająca działalność tego wyznania w okresie II wojny światowej.
 • Świadkowie Jehowy w Niemczech. 100 lat niemieckiej centrali 1902–2002 (niem. Jehovas Zeugen in Deutschland. 100 Jahre Deutsche – Zentrale 1902-2002. 16 s., kolor. ilustr., 2002, opisująca historię niemieckiego Biura Oddziału.
 • Świadkowie Jehowy na Litwie (Jehovah’s Witnesses in Lithuania) – 16 s., kolor. ilustr., 2002, zawierająca skrótowy opis działalności Świadków Jehowy na Litwie.
 • Świadkowie Jehowy – Kim są? W co wierzą? (ang. Jehovah's Witnesses – Who Are They? What Do They Believe?) – 32 s., kolor. ilustr., 2001, 89 jęz., też wyd. brajl., elektron – CD (WL), on-line. 8 rozdz. zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia, wierzenia, organizacja), oraz zamieszczono w niej tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych". ISBN 83-86930-45-4
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie (ang. A Satisfying Life – How to Attain It) – 32 s., kolor. ilustr., 2001, 65 jęz., też wyd. brajl., w j. mig. (DVD), audio (CD, kas. magnetof.), elektron. – CD (WL), on-line. Zdaniem wydawcy przeznaczona jest dla osób, które nie wierzą w osobowego Stwórcę i nie uznają żadnych ksiąg spisanych pod Boskim natchnieniem. 9 rozdz. z pytaniami do analizy, oraz wypowiedzi naukowców, historyków, archeologów i pisarzy biblijnych. ISBN 83-86930-51-9
 • Jak wspierać finansowo ogólnoświatowe dzieło Królestwa? - (pol. brak, 2000), 8 s., zawierająca możliwości finansowania działalności tego wyznania.
 • Możesz być przyjacielem Boga! (ang. You Can Be God's Friend!) – 32 s., kolor. ilustr., 2000, 282 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) j. mig. – też pol. j. mig., elektr. – CD (WL), on-line. 18 lekcji zawiera podst. informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wers. biblijne, na które się powołują. Zdaniem wydawców, jej celem jest zaspokojenie potrzeby, która pojawiła się w wielu częściach świata – chodzi mianowicie o przedstawienie wiedzy biblijnej w jeszcze prostszy sposób (...) dla ludzi niewykształconych lub mających problemy z czytaniem. ISBN 83-86930-40-3
 • Dzieje Świadków Jehowy w Etiopii – 32 s., 2000, (amhar.), zawiera historię Świadków Jehowy w Etiopii.
 • Pytania do studium książki "Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?" - 8 s., 2000.
 • 100 lat Świadków Jehowy na Węgrzech (węgr. Jehova Tanùi 100 ève Magyarországon) – 8 s., 1999, zawiera przegląd działalności węgierskich Świadków Jehowy.
 • Dzieci i odpowiedzialność rodzicielska - 16 s., niem., 1999, zawierające przykłady niemieckich rodzin tego wyznania.
 • Biblijna nazwa - 16 s., niderl., 1999, omawiająca nazwę tego wyznania.
 • Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? (ang. What Happens to Us When We Die?) – 32 s., kolor. ilustr., 1998, 75 jęz., wyd. brajl., elektron. – CD (WL). 11 rozdz. zawiera – zdaniem wydawcy - biblijne odpowiedzi na pytania "Czym jest naprawdę dusza?", Dlaczego umieramy?", "Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych?". Każdy rozdz. rozpoczyna się cytatem biblijnym, encyklopedycznym, pisarzy lub historyków, podzielony jest na fragmenty do których zamieszczono pytania. Opisuje w skrócie historię koncepcji nauki o nieśmiertelności duszy w religiach Wschodu, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie oraz "biblijne relacje o zmartwychwstaniu". ISBN 83-86930-20-9
 • Poddanie się kierownictwu Boga toruje drogę do raju (ang. The Guidance of God – Our Way to Paradise) – 32 s., kolor. ilustr., 1998, 72 jęz. (pol. brak). Przeznaczona gł. dla muzułmanów. Oprócz wers. biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. 8 gł. tematów m.in. Najświętsze imię Boże, Co mówi Koran o raju i Adamie, Co mówi o Chrystusie Koran, Co o Piśmie Świętym mówi Koran, Co mówi Bóg w Piśmie Świętym a co chrześcijaństwo i judaizm.
 • Księga dla wszystkich ludzi (ang. A Book for All People) – 32 s., kolor. ilustr., 1997, 102 jęz., też wyd. brajl. elektr. – CD (WL). 11 rozdz., ok. 150 wers. biblijn., ok. 80 źródeł i odsyłaczy do opracowań encykloped., archeolog. i naukowych. Zdaniem wydawcy omówiono w niej powody, dla których warto czytać Biblię. ISBN 83-86930-11-X
 • Z misją w Afryce (ang. Mission in Africa) – 32 s., kolor. ilustr., 1997 (ang. i fr.). Dokumentuje pomoc humanitarną w 1997 przeprowadzoną przez Świadków Jehowy z Belgii, Świadków Jehowy z Francji i współwyznawców w Szwajcarii uchodźcom w Demokratycznej Republice Konga (dawniejszy Zair) o łącznej wartości prawie miliona dolarów. Rozpowszechniano ją gł. wśród urzędników i przedstawicieli środków masowego przekazu.
 • Pomoc do analizy dokumentalnego filmu "Niezłomni w obliczu prześladowań – Świadkowie Jehowy a hitleryzm" (1997, pol. brak)
 • Czego wymaga od nas Bóg?! (ang. What Does God Require of Us?) – 32 s., kolor. ilustr.[ (ok. 50), 1996, 2001 (zm. str. tytuł.), 300 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) w j. mig. – też w pol. j. mig.; audio (CD, kas. magnet.), elektr. – CD (WL) i on-line. 16 lekcji zawiera podst. informacje o wierzeniach Świadków Jehowy, oraz wersety biblijne, na które się powołują. Ma ona – zdaniem wydawców – ma być pomocą przy studiowaniu Biblii. Na początku każdej lekcji umieszczono pytania, na które odpowiada dany fragment broszury, w każdej lekcji podano wers. biblijne na poparcie argumentacji. Jest ona przeznaczona dla osób wierzących w Boga i szanujących Biblię. Świadkowie Jehowy na jej podstawie prowadzą tzw. studia biblijne z osobami które mają problemy z czytaniem lub w ogóle nie opanowali tej umiejętności. ISBN 83-86930-05-5
 • Na czym polega sens życia (ang. What Is the Purpose Of Life? How Can You Find It?) – 32 s., kolor. ilustr., 1995, 80 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL). 8 rozdz., w których zamieszczono wers. biblijne oraz pytania do analizy. Zdaniem wydawcy, odpowiada na pytania: Gdzie szukać odpowiedzi?, Co na temat sensu życia wyjawia Biblia?, Jakie zamierzenie Boże wkrótce się urzeczywistni?. ISBN 83-903551-5-9
 • Świadkowie Jehowy a wykształcenie (ang. Jehovah's Witnesses and Education) – 32 s., kolor. ilustr., 1995, 2002 (zrew.), 68 jęz., też wyd. brajl., elektr. – CD (WL). 6 tematów: Co Świadkowie Jehowy sądzą o wykształceniu, Programy wychowawcze, Różnice religijne wyzwaniem, Zasady moralne zasługujące na szacunek, Rola rodziców, Zakończenie. Wydano ją po to, aby pomóc pedagogom lepiej zrozumieć uczniów będących Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-2-4
 • Jak znaleźć trwały pokój i szczęście? (ang. Lasting Peace and Happiness – How to Find Them) – 32 s., kolor. ilustr., 1995, 2009 (zrew.) (j. ang., chiń., kurd., wiet. i wł.), też w audio - kas. magnetof., on-line. Przeznaczona gł. dla Chińczyków i buddystów, opisuje Biblię, najważniejsze wydarzenia opisane w niej, powołując się na publikacje buddyjskie oraz działalność Świadków Jehowy.
 • Twoi sąsiedzi – Świadkowie Jehowy. Kim oni są? – 32 s., 1995 (niem.), 1996 (zrew.). Zawiera informacje i wyniki zaczerpnięte z ankiety przeprowadzonej w 1994, w której wzięło udział ok. 146 tys. niemieckich Świadków Jehowy. Dotyczyła ona m.in. ich przekroju wiekowego, sytuacji rodzinnej, wykształcenia, ilości przeznaczanego czasu na wypoczynek i działalność religijną. Wiele miejsca zajmuje sprawa pewnego dziecka urodzonego w 1991 z małą dziura w sercu i jego skutecznej operacji wykonanej bez przetaczania krwi, wbrew opinii niektórych mediów, przeinaczających ten fakt. W Niemczech rozpowszechniono ok. 1,8 mln. egz.
 • Troska o rodzinę i postępowanie medyczne u Świadków Jehowy - 1995, zawiera informacje na tematy opieki zdrowotnej członków tego wyznania.
 • Jak rozwijać umiejętność przemawiania i nauczania - 16 s., 1995, jęz. w których nie opublikowano jeszcze podręcznika do Szkoły Teokratycznej.
 • Podstawowe nauki biblijne - 16 s, 1995, jęz. w których nie opublikowano jeszcze podręcznika do Prowadzenie rozmów na podstawie Pism.
 • Świadkowie Jehowy w Bułgarii – 32 s., 1995 (bułg). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Gdy umrze ktoś bliski (ang. When Someone You Love Dies) – 32 s., kolorowo ilustr., 1994, 2000 (zrew.), 2005 (zmiana s. tytuł.), 112 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS, DVD) w j. mig.; audio (kas. magnet.); elektron. – CD (WL), on-line. 5 rozdz. – zdaniem wydawcy – udziela pokrzepiające odpowiedzi zaczerpnięte z Pisma Świętego: Jaka jest nadzieja dla umarłych?, zawiera również dodatki np.: Fazy odczuwania smutku, Rozpacz matek, które poroniły lub urodziły martwe dzieci, Zespół nagłej śmierci niemowląt – jak stawić czoło rozpaczy, Kilka rad jak sobie radzić ze smutkiem, Jak pomóc dzieciom, gdy stracą kogoś bliskiego, Wersety, które niosą pokrzepienie. Ponad 100 odsyłaczy do wers. biblijnych, do każdego rozdz. zamieszczono kilka pytań do rozważenia. ISBN 83-86930-52-7
 • Planowane darowizny na ogólnoświatową służbę dla Królestwa – ang., 1994, omawia możliwości wspierania dobrowolnymi datkami działalności tego wyznania.
 • Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy – pierwsza w Norwegii – 8 s., norw., 1994, zawiera informacje o otwarciu pierwszej norweskiej Sali Zgromadzeń.
 • Świadkowie Jehowy w Austrii – 32 s., 1994 (niem.). Zdaniem wydawców ma stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Dostarczono ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • 100 lat Strażnicy (1993).
 • Sens życia – jak go odnaleźć? (1993).
 • Komitet Łączności ze Szpitalami. Postępowanie medyczne u Świadków Jehowy (1993).
 • Świadkowie Jehowy w Czechach – 32 s., 1993 (czes). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją gł. urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Świadkowie Jehowy na Węgrzech – 32 s., 1993 (zrew. 1,996) (węg.). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez kler i odstępców. Udostępniano ją głównie urzędnikom państwowym, prawnikom oraz innym fachowcom.
 • Świadkowie Jehowy w Grecji – 32 s., 1993 (grec., duży i mały format). Zdaniem wydawców ma ona stanowić przeciwwagę dla rażąco zniekształconych informacji o Świadkach Jehowy w tym kraju, dostarczanych władzom i środkom przekazu przez tamtejszy kler prawosławny oraz uzyskanie większego zrozumienia wśród szczerze usposobionych przedstawicieli władz Grecji. Udostępniało ją ponad 200 Świadków Jehowy, uznanych oficjalnie za kaznodziejów oraz szereg prawników wraz z zestawem dokumentów, poświadczających, że prześladowanie Świadków Jehowy nie ma żadnych podstaw prawnych. Złożyli oni wizyty komendantom policji, burmistrzom, prokuratorom, bibliotekarzom i innym urzędnikom. Rozpowszechnili przeszło 1000 książek Świadkowie Jehowy − głosiciele Królestwa Bożego i 1600 owych broszur.
 • Świadkowie Świadkowie Jehowy w Turcji (tr. Yehova'nın Şahitlerinin Türkiye'deki Tarihi) – 16 s., kolor. ilustr., 1993 (tur.). Zawiera informacje dotyczące historii i kwestii prawnych działalności Świadków Jehowy w tym kraju Skrót broszury on-line w j. ang., tur..
 • Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Bogu w miłości i w prawdzie? (ang. Why Should We Worship God in Love and Truth) – 32 s., kolor. ilustr., 1993, 7 jęz. (ang., fran., gudż., hisz., hol., pendż. i wł.). Gł. dla hindusów. 10 rozdz., opisuje święte pisma hinduskie, wierzenia, bóstwa i mitologię hinduską, zawiera też słownik pojęć hinduskich i bibliografię. Zwraca też uwagę na Biblię i studiowanie jej z pomocą Świadków Jehowy.
 • Czy nastanie kiedyś świat bez wojen? (ang. Will There Ever Be World Without War?) – 32 s., kolor. ilustr., 1992 w 24 jęz. (pol. brak). Przeznaczona gł. dla wyznawców judaizmu. 6 gł. tematów, omawia: spełnianie proroctw biblijnych na starożytnym narodzie izraelskim; historię starożytnego Izraela, imię Boga (Jehowa); opisuje różnice na temat duszy pomiędzy Pismami Hebrajskimi a naukami rabinicznymi; omawia sprawę Mesjasza; historię Holokaustu. Zawiera w większości wersety z Pism Hebrajskich.
 • Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy? (ang. Does God Really Care About Us?) – 32 s., kolor. ilustr., 1992, 2002 zrew. Też elektr. (WL) [wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/19346 on-line]. ISBN 83-86930-00-4
 • Świadkowie Jehowy budują metodą szybkościową – 16 s., szwedz., 1992, opisujące budowę Sal Królestwa w Szwecji, w ciągu weekendu.
 • Duchy zmarłych – czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (ang. Spiritis of the Dead – Can They Help You or Harm You? Do they Really Exist?) – 32 s., kolor. ilustr., 1991, 2005 (zrew.), 85 jęz., też wyd. brajl., filmów (VHS i DVD) w j. mig., elektron. – CD (WL), [wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/19346 on-line]. 10 tematów. Zdaniem wydawców odpowiada za pomocą Biblii na pytania Czy istotnie zmarli żyją? A jeśli nie, to kto się podaje za duchy zmarłych?. ISBN 83-86930-85-3
 • Jak rozpoczynać i prowadzić rozmowy biblijne (ang. How to Start and Continue Bible Discussions) – 16 s., 1991, 25 jęz., w których nie został wydany jeszcze podręcznik Prowadzenie rozmów na podstawie Pism. Zawiera Wstępy przydatne w służbie polowej i Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy – tematy zaczerpnięte z w/w. publikacji przeznaczonej dla głosicieli.
 • Świadkowie Jehowy we Francji – ang., fr., 1991, opisuje działalność tego wyznania w tym kraju.
 • Dzieje Świadków Jehowy w Tajlandii – 32 s., tajskie, 1991, opisuje działalność tego wyznania w tym kraju.
 • Kto nam pomoże rozwiązać nasze problemy? – 32 s., 1990 (pol. brak), kol. ilustr.
 • Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990 – 32 s., kolor. ilustr., w j. pol. 1990, też elektron. – CD (WL). Zawiera informacje z pierwszej części niepublikowanego jeszcze w tym czasie po polsku Rocznika Świadków Jehowy na rok 1990. Zamieszczono w niej m.in. informacje o kongresie międzynarodowym pod hasłem "Prawdziwa pobożność", który odbył się w 1989 w Polsce (Chorzów, Poznań i Warszawa).
 • Jak krew może ocalić twoje życie? (ang. How Can Blood Save Your Life?) – 32 s., kolor. ilustr., 1990, 70 jęz., też wyd. elektron. – CD (WL), on-line. Według wydawców omawia moralne i medyczne aspekty użycia krwi, które są bezpośrednio związane z odpowiedzią na pytanie, jak można ocalić najcenniejsze dobro: swoje życie. Zawiera 4 gł. tematy: Krew – niezbędna do życia; Jak dalece bezpieczne są transfuzje krwi; Inne rozwiązania; Przysługuje Ci prawo wyboru; Krew, która naprawdę ratuje życie oraz dodatek dwóch art. z czasopism medycznych.
 • Świadkowie Jehowy a szkoła (ang. School and Jehovah's Witnesses) – 32 s., kolor. ilustr., 1990, 58 jęz., też wyd. elektr. – CD (WL). 9 tematów. Broszurę tę wydano po to, żeby ułatwić zrozumienie i współpracę między Świadkami Jehowy a władzami szkolnymi". Wydawcy zapewniają, że chcieli przez tę broszurę zapoznać władzę szkolne i nauczycieli z wierzeniami Świadków Jehowy, decydującymi o ich udziale w zajęciach szkolnych.
 • Artykuły do studium (ang. Study Articles) – 84 s. kolor. ilustr., pol. 1989, też wyd. elektron. – CD (WL). 13 art. do studium na zebraniu studium Strażnicy z przeł. lat 1988/1989, nieopublikowane w Strażnicy po polsku, w związku z dostosowaniem polskiej edycji jednocześnie z angielską. Istnieją też wydania w językach, w których przystosowywano daną edycję jęz. z publikowaniem równocześnie z ed. ang. W 1916 opublikowano w j. rumuńskim broszurę Wybrane artykuły ze "Strażnicy", zawierające wybrane art. z ed. ang.
 • Czy wierzyć w Trójcę? (ang. Should You Believere in the Trinity?) – 32 s., kolor. ilustr., 1989, 90 jęz., też wyd. elektron. – CD (WL). 9 tematów. Według wydawców odpowiada na pytania Czym właściwie jest Trójca?, Czy naucza o niej Biblia?, Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym i wchodzi w skład Trójcy? ISBN 83-904630-9-1
 • Luwr z Biblią w ręku - 16 s., ang., fr., 1988, kolor. ilustr., zawierająca eksponaty w Luwrze związane z Biblią.
 • Imię Boże, które pozostanie na zawsze (ang. The Diwine Name That Will Endure Forever) – 32 s., kolor. ilustr., 1987, 96 jęz., też wyd. brajl. elektron. – CD (WL). 7 rozdz., w których zamieszczono informacje o imieniu Bożym (Jehowa), w tym zdjęcia z jego imieniem w różnych przekładach Biblii, w rękopisach, w kościołach (w tym w Polsce) czy na monetach. Zdaniem wydawcy, omówiono w niej powody, dla których warto używać imienia Bożego. ISBN 83-86930-06-3
 • Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej na świecie (ang. Jehovah's Witnesses – Unitedly Doing God's Will Worldwide) – 32 s., kolor. ilustr., 1986 (pol. 1988), 79 jęz., też wyd. elektr. – CD (WL). 15 rozdz. zawiera podstawowe informacje o religii Świadków Jehowy (historia i organizacja), do każdego rozdz. zadano kilka pytań powtórkowych. Jak sami wydawcy podkreślają, cel jej wydania umożliwienie (...), bliższego zapoznania się z działalnością Świadków Jehowy oraz z podejmowanymi przez nich staraniami, aby pomagać ludziom w pogłębianiu wiedzy biblijnej
 • Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – 122 s., coroczna publikacja. Pierwsze wydanie w 1986 (pol. 1987), 115 jęz., też wyd. brajl., j. mig., dużym druk., elektron. – CD (WL), on-line (PDF). Zawiera tzw. "teksty dzienne i komentarze". Po wstępie i omówieniu myśli przewodniej na dany rok (wersetu biblijnego tzw. "tekstu rocznego" – zmieniającego się co rok), na każdy dzień w roku zamieszczono werset biblijny wraz z krótkim do niego komentarzem, zaczerpniętym z opublikowanych (rok wcześniej) artykułów w Strażnicy. Historia sięga 1905, kiedy to opublikowano książkę Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary, w latach 1927–1985 teksty dzienne publikowane były w Roczniku (w Polsce w postaci broszurki Teksty dzienne i komentarze). Świadkowie Jehowy są zachęcani, aby codziennie omawiać werset biblijny, korzystając z tej publikacji. Tak czynią wszyscy wolontariusze rodziny Betel w czasie porannego wielbienia, przy śniadaniu.
 • Dobra nowina dla wszystkich narodów (ang. Good News for All Nations) – 64 s., 1983 (pol. 1995), 38 jęz. Zawiera krótką informacje o działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy w wybranych 61 jęz. We wstępie podane są informacje jak się nią mają posługiwać głosiciele w rozmowach z obcokrajowcami, a w spisie wymienione są języki, środkowa wkładka zawiera ilustr. ISBN 83-904630-0-8
 • Czy możesz odnieść zwycięstwo nad śmiercią? (ang. Victory Over Death-Is It Possible for You?) – 32 s., kolor. ilustr., 1986, 10 jęz. (pol. brak). Przeznaczona jest gł. dla hindusów. Opisuje przyczyny śmierci, grzech Adama i Ewy i odkupienie przez Jezusa Chrystusa. 48 fragmentów do których zamieszczono pytania. Zawiera cytaty z Biblii i publikacji hinduskich.
 • Rząd, który ustanowi raj (ang. The Government That Will Bring Paradise) – 32 s., kolorowo ilustr., 1985, 1993 (zrew.), 62 jęz. też wyd. brajl. (pol. brak). Zawiera ponad 50 ilustr., do których podaną krótkie objaśnienie wers. biblijnych. Opisuje w skrócie historię biblijną od Adama i Ewy poprzez patriarchów do Jezusa Chrystusa, jego działalność na ziemi i zamierzenie co do przyszłości.
 • Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi! (ang. Enjoy Life on Earth Forever!) – 32 s., kolor. ilustr., 1982 (pol. 1995), 260 jęz., nakład: ponad 155 mln. egz., 76 ilustr. 10 gł. tematów z podanymi wers. biblijnymi. Przeznaczona jest – zdaniem wydawcy – dla osób, które słabo czytają, przedstawia nauki biblijne, głoszone przez Świadków Jehowy. ISBN 83-903551-6-7
 • Wskazówki dla Działu Nagłośnienia na zgromadzeniach Towarzystwa Strażnica (wyd. ang., 1982).
 • Przykładaj się do czytania i pisania (ang. Apply Yourself to Reading and Writing) – 96 lub 64 s. kolor. ilustr., 1982, 29 jęz. (pol. brak). Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzysta się podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Szkoły Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm, półanalfabetyzm lub gdzie przebywa wielu obcojęzycznych emigrantów.
 • Czas na prawdziwe poddanie się woli Bożej (ang. The Time for True Submission to God) – 64 s., 1982, 30 jęz. (pol. brak). Gł. dla muzułmanów. Oprócz wers. biblijnych zawiera cytaty z Koranu i innych publikacji islamskich. 19 krótkich tematów, do których zamieszczono pytania. Zwraca uwagę na Boga, postacie biblijne (m.in. Adam, Mojżesz, Jezus Chrystus), na monoteizm i Biblię.
 • W poszukiwaniu Ojca (ang. In Search of a Father) – 32 s., ilustr., 1982, 11 jęz. (pol. brak). Gł. dla buddystów informuje m.in. o dziełach stwórczych Boga i Jego zamierzeniu wobec ludzi.
 • Od Kurukszety do Armagedonu – i twego ocalenia (ang. From Kurukshetra to Armageddon – And Your Survival) – 32 s., ilustr., 1982, 11 jęz. (pol. brak). Gł. dla hinduistów, informuje m.in. o zamierzeniu Boga wobec ludzi. 52 fragmenty, do których zamieszczono pytania do odpowiedzi.
 • Odpowiedzi na 20 pytań dotyczących Świadków Jehowy – 32 s., (duń.), 1980. 20 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.
 • Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia (ang. The Path of Divine Truth Leading to Liberation) – 32 s., ilustr., 1980, 12 jęz. (pol. brak). Gł. dla hindusów. 51 fragm. z pytaniami, omawia m.in. biblijną relację o pochodzeniu życia i początkową biblijną historię człowieka oraz biblijną nadzieję na przyszłość.
 • Pytania do studium książki "Czy na tym życiu wszystko się kończy?" - 8 s., 1979, (pol. brak).
 • Pytania do studium książki "Czy Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym?" - 8 s., 1978.
 • Czy niewidzialne duchy nam pomagają, czy raczej szkodzą? (ang. Unseen Spirits - Do They Help Us? Or Do They Harm Us?) - 32s., 1978.
 • Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku (ang. Jehovah's Witnesses in the Twentieth Century) – 32 s., kolor. ilustr., 1978, zrew. 1979 i w 1989, 76 jęz. (też wyd. elektr. – CD (WL). 8 rozdz. zawiera podstawowe informacje o tym wyznaniu (historia, wierzenia, organizacja), zamieszczono tzw. "pytania często zadawane przez zainteresowanych".
 • Świadkowie Jehowy a kwestia krwi (ang. Jehovah.s Witnesses and the Quuestion of Blood) - 32 s., 1977, (pol. 1979 i 1992). 11 rozdz. (Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują krwi?, Krew jako lek, Czy nieprzyjęcie krwi jest samobójstwem?, Rola lekarza, Gdy chodzi o dzieci, Nierozsądne w świetle wiedzy medycznej?, Jak niebezpieczne są transfuzje krwi?, Leczenie alternatywne, Duże operacje bez transfuzji, Jak postąpisz?, Źródła (105 odnośników)).
 • Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi? (ang. Blood Transfusfusion-Why Not for Jehovah's Witnesses? - 32 s., 1977.
 • "Uważajcie na samych siebie i na całe stado" (I cz.-1977) - dla starszych zboru, wskazówki organizacyjne.
 • Biblijne tematy do rozmów (ang. Bible Topics for Discussion) – 32 s., 1977, 160 jęz. (110 jęz. dołączona obecnie jako dodatek do Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata), też wyd. elektron. – CD (WL). Zawiera alfabetycznie (Armagedon-Życie) pogrupowane gł. tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wers. biblijnych.
 • "Jesteś Świadkiem Jehowy? Czy mogę o coś zapytać?" - szwedz., 1976, pytania dotyczące wierzeń i działalności tego wyznania w Szwecji.
 • Co ludzie chcą wiedzieć o Świadkach Jehowy? (fr. Questions que les gens se posent au sujet des Témoins de Jéhovah) – 32 s., (fran.) 1976. 37 najczęściej zadawanych pytań na temat organizacji i wierzeń Świadków Jehowy i odpowiedzi na podstawie Biblii.
 • Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas? (ang. Is there A God Who Cares?) – 32 s., ilustr., 1975 (pol. 1978), 65 jęz., też wyd. elektr – CD (WL). 41 fragm., w których zamieszczono wers. biblijne i pytania. Zdaniem wydawców odpowiada na pytania zamieszczone na okładce publikacji: Dlaczego Bóg dopuszcza zło? i Czy życie będzie kiedykolwiek wolne od zmartwień?.
 • Bezpieczna przyszłość – jak ją sobie zapewnić (ang. A Secure Future-How You Can Find It) – 32 s., ilustr., 1975 (pol. 1977), 65 jęz., też wyd. brajl. i elektr. – CD (WL). 47 fragm., w których zamieszczono wersety biblijne i pytania. Zdaniem wydawców broszura pozwoli poznać w jaki sposób sama Biblia jest w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące życia.
 • Działalność Świadków Jehowy w Niemczech w czasach nowożytnych – 78 s., tylko pol., 1975, też wyd. elektron. – CD (WL). Jest to przedruk artykułu o działalności wyznania do 1974 w Niemczech, opublikowany w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1974 (niewydawany w tym czasie jeszcze po polsku). Opisuje historię niemieckich Świadków Jehowy od ich pojawienia się, poprzez lata I i II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań za czasów hitleryzmu) i okres powojenny.
 • Jeden świat, jeden rząd pod zwierzchnictwem Boga (ang. One World, One Government, Under God's Sovereignty) - 32 s., 1975.
 • Możesz prowadzić sensowne życie! (ang. Thre Is Much More to Life!) - 32 s., 1975.
 • Ludzkie plany zawodzą – Boskie zamierzenie uwieńczone sukcesem (ang. Human Plans Failing as God's Purpose Succeeds) - 32 s., 1974.
 • Organizacja zgromadzeń (ang. Convention Organization) - 32 s., 1971, zawiera informacje dot. organizacji zgromadzeń tego wyznania.
 • Gdy nastąpi zderzenie czołowe wszystkich narodów z Bogiem (ang. When All Nations Collide, Head On, With God) - 32 s., 1971.
 • Uratowanie rodu ludzkiego za sprawą Królestwa Bożego (ang. Saving the Human Race - In the Kingdom Way) - 32 s., 1970.
 • Nadchodzące tysiąclecie pokoju (ang. The Approaching Peace of a Thousand Years) - 32 s., 1969.
 • Pytania do książki "Wtedy dokona się tajemnica Boża" (ang. Queastions on the Book "Then Is Finished the Mystery of God") - 32 s., 1969.
 • Panowanie człowieka wkrótce ustąpi miejsca panowaniu Bożemu (ang. Man's Rule About to Give Way to God's Rule) - 32 s., 1968.
 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło? - 32 s., wyd. hebr. 1967, przeznaczona gł. dla Żydów.
 • Ocalenie wielkiej rzeszy ludzi z Armagedonu (ang. Rescuing a Great Crowd of Mankind out of Armageddon) - 32 s., 1967.
 • Świadkowie Jehowy (ang. Jehovah's Witnesses) - 32 s., 1966, zawiera informacje o działalności i wierzeniach tego wyznania.
 • Co Królestwo Boże czyni od roku 1914? (ang. Whan Has God's Kingdom Been Doing Since 1914) - 32 s., 1966.
 • Kurs Służby Królestwa – szkic programu i notatki - 32 s., 1966, podręcznik dla starszych zboru.
 • Rząd światowy Księcia Pokoju (ang. World Government on the Shoulder of the Prince of Peace) - 32 s., 1965.
 • Jak znaleźć prawdę, która wyswobadza ludzi - 32 s., wietnam. 1964.
 • "Pokój ludziom dobrej woli" czy Armagedon (ang. "Peace Among Men of Good Will" or Armageddon - Which?") - 32 s., 1964.
 • Pytania do książki "Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże!" (ang. Questions on the Book "Babylon the Great Has Fallen!") - 32 s., 1964.
 • Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią (ang. When God Is King Over All the Earth) - 32 s., 1963.
 • Żyć w nadziei na sprawiedliwy nowy świat (ang. Living in Hope of a Righteous New World) - 32 s., 1963.
 • Skuteczne przedstawianie dobrej nowiny – 32 s., 1962. Zawiera tematy: Podstawowe zalety dobrych kazań, Odpieranie zarzutów przy drzwiach i W co wierzą Świadkowie Jehowy, posługiwali się nią głosiciele w czasie rozmów z ludźmi na tematy biblijne i swoich wierzeń, w latach 60. i 70. XX w. Obecnie korzystają oni z publikacji: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism lub Biblijne tematy do rozmów.
 • "Słowo" – kogo miał na myśli apostoł Jan? (ang. "The Word" - Who Is He? According to John) - 32 s., 1962.
 • Nabierzcie odwagi – Królestwo Boże jest blisko! (ang. Take Courage - God's Kingdom Is at Hand!) - 32 s., 1962.
 • Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod panowaniem Królestwa Bożego (ang. When All Nations Unite Under God's Kingdom) - 32 s., 1961.
 • Krew, medycyna a prawo Boże (Blood, Medicine and Law of God) - 32 s., 1961.
 • Świadkowie Jehowy a transfuzje krwi – fakty (ang. Jehovah's Witnesses and Blood Tranfuzion - The Facts) - 32 s., 1960, tylko wyd. australijskie.
 • Bezpieczeństwo podczas "wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego" (ang. Security During "War of the Great Day of God the Almighty") - 32 s., 1960.
 • Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności (ang. Preaching and Teaching in Peace and Unity) – 56 s., 1960, zawiera wskazówki organizacyjne dotyczące Świadków Jehowy i ich działalności w latach 60. XX w. Obecnie aktualne zrewidowane wskazówki zawiera książka Zorganizowani do spełniania woli Jehowy.
 • "Oto wszystko nowe czynię" (ang. Look! I Am Making All Things New") – 32 s., kolor. ilustr., 1959, zrew. 1970, 1986 (pol.-1987), 88 jęz., też wyd. brajl., j. mig. (film); elektr. – CD (WL). Zdaniem wydawcy odpowiada ona na podstawie Biblii na pytania np.: Czym wyróżnia się Biblia?, Czego można dowiedzieć się o Bogu (...) o Jezusie Chrystusie, Dlaczego Bóg toleruje zło?, Dlaczego człowiek umiera?, Co się dzieje z umarłymi?, Gdzie i jak nastąpi zmartwychwstanie?, Jak można się przygotować do życia wiecznego w Raju?.
 • Gdy Bóg mówi wszystkim narodom pokój (ang. When God Speaks Peace to All Nations) - 32 s., 1959.
 • Naucz się czytać i pisać (ang. Learn to Read and Write) – 1958, 6 jęz. Przeznaczona do nauki języka od podstaw. Korzystano z niej podczas specjalnego kursu czytania i pisana w ramach Szkoły Kaznodziejskiej w krajach, gdzie panuje analfabetyzm. Obecnie zrewidowana jej treść znajduje się w broszurze Przykładaj się do czytania i pisania.
 • Królestwo Boże panuje – czy koniec świata jest bliski? (ang. God's Kingdom Rules – Is the World's End Near?) – 32 s., 1958 (pol. 1959), 68 jęz. Zawiera przemówienie wygłoszone 3 sierpnia 1958 na nowojorskim kongresie międzynarodowym do 253 922 obecnych, zaraz po jego zakończeniu bezpłatnie udostępniono 500 000 egz. Zawiera liczne wers. biblijne i podzielona jest na 53 fragm., do których zamieszczono pytania.
 • Uzdrowienie narodów zbliżyło się (ang. Healing of the Nations Has Drawn Near) - 32 s., 1957.
 • Wskazówki dotyczące publikowania wiadomości teokratycznych (ang. Manual of Theocratic News Service Information) - 16 s., 1956.
 • Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod królestwem Bożym (ang. World Conquest Soon - By God's Kingdom) - 32 s., 1955.
 • Co Pismo Święte mówi o "życiu pozagrobowym"? (ang. What Do the Scriptures Say About "Survival After Death"?) - 32 s., 1955.
 • Kazanie wspólne w jedności (ang. Preaching Together in Unity) - 32 s., 1955.
 • Zwycięstwo Królestwa Bożego nad światem bliskie - 32 s., 1955.
 • Chrześcijaństwo czy chrystianizm? – które z nich jest "światłem świata"? (ang. Christendom or Christianity - Which One Is "the Ligth of the World"?') - 32 s., 1955.
 • Wykaz nieprzydzielonych terenów w Republice Federalnej Niemiec (niem. Nichtzugeteiltes Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland) – 36 s., 1954, zawiera wykaz terenów, które w owym czasie nie były przedzielone żadnemu zborowi w RFN, na które powinni zdeklarować się przybyć głosiciele, by prowadzić tam regularną działalność.
 • Nieprzydzielone tereny w USA (ang. Unassigned Territory in the United States) - 64 s., 1954 i 1956, zawiera wykaz terenów, które w owym czasie nie były przedzielone żadnemu zborowi w USA, na które powinni zdeklarować się przybyć głosiciele, by prowadzić tam regularną działalność.
 • "Ta dobra nowina o Królestwie (ang. This Good News of the Kingdom") – 32 s., 1954 (pol. 1955), 62 jęz., nakład: ponad 50 mln egz. Tytuł oparty jest na wersecie z Mt 24:14. Zawiera wers. biblijne i podzielona jest na 52 fragm., do których zamieszczono pytania. Opisuje niektóre wierzenia Świadków Jehowy.
 • Teokratyczna pomoc do nauki czytania dla Świadków Jehowy - 32 s., tylko wyd. niandża, 1954.
 • Podstawa wierzenia w nowy świat (ang. Basic for Belief in a New World) - 32 s., 1953.
 • Po Armagedonie – Boży nowy świat (ang. After Armageddon - God's New World) - 32 s., 1953.
 • "Głoś słowo" (ang. "Preach the Word") – 32 s., 1953.
 • Drogą Bożą jest miłość (ang. God's Way Is Love) – 32 s., 1952 (pol. 1953), 62 jęz., nakład: 50 mln. egz. Tytuł oparty jest na wersecie z 1 Jn 4:16 :Bóg jest miłość (Wujka). Zawiera liczne teksty biblijne zaczerpnięte z polskich (Biblia ks. Wujka, Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego) i ang. (Douay-Rheims Version, Ronald A. Knox Version). 55 fragm., do których zamieszczono pytania, zawiera drukowaną wersję odczytu wygłoszonego na kongresach w 1952. Zdaniem wydawców pokazuje ona jak przekłady Słowa Bożego opisują cudowne dzieła Boże, które dowodzą, że 'drogą Bożą jest miłość', i pokazuje, jakie błogosławieństwa przygotowane są dla wiernych ludzi przez rozrządzenia Boże.
 • Wspólnie mieszkać w jedności (ang. Working Together in Unity) – 1952, zrew. 1993, informacje dla wolontariuszy w Domu Betel.
 • Czy religia sprosta kryzysowi świata? (ang. Will Religion Meet the World Crisis?) – 32 s., 1950 (pol. 1951), 62 jęz., nakład: ponad 50 mln. egz. Zdaniem wydawcy zawiera biblijne odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje prawdziwa religia i czy ona zatryumfuje?.
 • Czy możesz na wieki szczęśliwie żyć na ziemi? (ang. Can You Live Forever in Happiness on Earth?) – 32 s., 1951 (pol. 1953), 62 jęz., nakład: 50 mln. egz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1950. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.
 • Obrona i prawne ugruntowanie dobrej nowiny (ang. Defending and Legally Establing the Goods News) – 1950, zawiera uaktualnione streszczenia rozpraw sądowych z udziałem Świadków Jehowy, oraz szczegółowo przedstawia biblijne uzasadnienie postępowania w danej sprawie.
 • Ewolucja przeciwko nowemu światu - (ang. Evolution Versus the New World) - 32 s., 1950.
 • Królestwo – nadzieja całej ludzkości (ang. The Kingdom Hope of All Mankind) – 32 s., 1949 (pol. 1951), 58 jęz., nakład: 50 mln. egz. Zawiera przedruk odczytu kongresowego z 1949, pod tym samym tytułem. Oparte jest na biblijnym tekście przewodnim z Rz 8:24.
 • Rady dla Świadków Jehowy o organizacji teokratycznej (ang. Counsel on Theocratic Organization for Jehovah's Witnesses) - 32 s., 1949.
 • Historia Strażnicy (ang. The Watchtower Story) - 32 s., 1948.
 • Nieprzemijający władca wszystkich narodów (ang. Permanent Governor of All Nations) – 32 s., 1948 (pol. 1949), 58 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1948, nakład: 50 mln. egz. Kieruje uwagę na Jezusa Chrystusa jako Króla ustanowionego przez Jehowę Boga.
 • Radość dla wszystkiego ludu (ang. The Joy of All the People) – 32 s., 1947 (pol. 1949), 57 jęz. Zawiera przemówienia, które wygłosił Nathan Knorr podczas okołoziemskiej podróży, którą odbył w 1947.
 • "Książę Pokoju" (ang. "The Prince of Peace") - 32 s., 1946.
 • "Weselcie się, narody" (ang. "Be Glad, Ye Nations") - 32 s., 1946.
 • "Pokorni odziedziczą ziemię" (ang. "The Meek Inherit the Earth") - 32 s., 1945.
 • "Wódz dla narodów" (ang. "The "Commander to the Peoples") - 32 s., 1945.
 • Kampania przemówień publicznych - (ang. Amendments to Organization Instructions) - 1945, 1946, (pol. brak).
 • Wskazówki organizacyjne dla głosicieli Królestwa (ang. Organization Instructions for the Kingdom Publisher) - 1945.
 • Uzupełnienie sprawozdania z teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy pod hasłem "Zjednoczeni głosiciele" (dodatek do Przebudźcie się! 25.10,1944).
 • Religia zbiera wicher (ang. Religion Reaps the Whirlwind) - 32 s., 1944.
 • Jeden świat, jeden rząd (ang. One World, One Government) - 32 s., 1944.
 • Nadchodzące odrodzenie świata (ang. The Comming World Regeneration) - 32 s., 1944.
 • Pytania do studium książki "Przybliżyło się Królestwo" (ang. "The Kingdom Is at Hand" Study Questions - 16 s., 1944.
 • "Królestwo Boże jest bliskie!" (ang. "The Kingdom of God Is Nigh") - 32 s., 1944.
 • Wolność w nowym świecie (ang. Freedom in the New World) – 32 s., 1943, 55 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943, nakład: 50 mln. egz. Kieruje uwagę na Królestwo Jehowy Boga.
 • Walka o wolność na domowym froncie (ang. Fighting for on the Home Front) – 32 s., 1943, 55 jęz. W podtytule zawiera tekst Miłośnicy wolności wrzuceni do lwów, zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w 1943, nakład: 50 mln. egz. Opisuje prześladowania Świadków Jehowy w latach 30. i 40. XX w. i "wskazuje na trwałą wolność w Królestwie Jehowy Boga".
 • Wolność wyznania (ang. Freedom of Worshipt) – 1943, każdy Świadek Jehowy otrzymał jej egzemplarz , którą dokładnie studiowano w zborach na zebraniach służby. Zawiera streszczenia rozpraw, oraz szczegółowo przedstawiała biblijne uzasadnienie takiego postępowania w danej sprawie.
 • Czy rozsądzisz między nami - wyd. duń. 1943.
 • Kurs Służby Teokratycznej (ang. Course in Theocratic Ministry) - 1943.
 • Sprawozdanie z teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy pod hasłem "Wolny naród" - dodatek do Przebudźcie się! 24.11.1943.
 • Pytania do studium książki "Prawda was wyswobodzi" (ang. "The Truth Shall Make You Free" Study Questions) - 16 s., 1943.
 • Przedstawienie "tej ewangelii Królestwa" - 1943.
 • "Słowo Twoje jest prawdą" - wyd. kanadyj., 1943.
 • Świadkowie Jehowy – ich stanowisko - wyd. ang. 1942.
 • Nadzieja – dla zmarłych, dla ocalałych – w sprawiedliwym nowym świecie - 1942.
 • Instrukcje organizacyjne (ang. Organization Instructions) - 1942.
 • Pokój – czy może być trwały? (ang. Peace - Can It Last?) - 1942.
 • Pytania do badania biblijnego książki "Dzieci" (ang. Children Study Questions) - 32 s., 1942.
 • W obronie sług Jehowy (ang. Jehovah's Servants Defended) – 1941, omawia ponad 50 spraw sądowych, które Świadkowie Jehowy wygrali, łącznie z innymi rozpatrywanymi wówczas przez Sąd Najwyższy USA. Wyjaśniono, jak odnieść pożytek z tych precedensów prawnych.
 • Pociecha dla wszystkich pogrążonych w żałości (ang. Comfort All That Mourn) - 1941.
 • Bóg i państwo (ang. God and the State) - 32 s., 1941.
 • Świadkowie Jehowy: Kim są? Na czym polega ich działalność? (ang. Jehovah's Witnesses: Who Are They? What Is Their Work?) - 32 s., 1941.
 • Teokracja (ang. Theocracy) - 32 s., 1941.
 • Dlaczego usiłuje się zdusić orędzie Królestwa? - 32 s., 1941.
 • Spisek przeciw demokracji (ang. Conspiracy Against Democracy) - s. 32, 1940.
 • Koniec nazizmu (ang. End of Nazizm) - s. 32., 1940.
 • Sędzia Rutheford demaskuje piątą kolumnę (ang. Judge bRutherford Uncovers Fifth Colomn) - 32 s., 1940.
 • Uchodźcy (ang. Refugees) - 32 s., 1940.
 • Zadowoleni (ang. Satisfied) - 32 s., 1940.
 • Porządek rozprawy sądowej (ang. Order of Trial) – 1939, zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, która zaznajamiała ich z zasadniczymi procedurami prawnymi w okresie. Był to przedruk informacji pod tym samym tytułem zamieszczonymi w Roczniku Świadków Jehowy 1933.
 • Porady dla głosicieli Królestwa (ang. Advice for Kingdom Publishers) – 1939, zawiera wskazówki dla Świadków Jehowy, które miały ułatwić im walkę prawną przed sądami.
 • Faszyzm czy wolność (ang. Fascism or Freedom) - 32 s., 1939.
 • Rząd i pokój (ang. Government and Peace) - 32 s., 1939.
 • Wolność głoszenia - 32 s., 1939.
 • Neutralność (ang. Neutrality) - 32 s., 1939.
 • Spojrzyj faktom w oczy (ang. Face the Facts) - 32 s., 1938.
 • "Napełniajcie ziemię!" - 32 s., 1938.
 • Wolność czy rzymski katolicyzm? - 32 s., 1938.
 • Ostrzeżenie (ang. Warning) - 32 s., 1938.
 • Uleczenie (ang. Cure) - 32 s., 1938.
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia Świadków Jehowy dla Północnego Zachodu - dodatek do Pociechy 13.7.1938.
 • Bezpieczeństwo (ang. Safety) – 32 s., 1937, 45 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresach w Columbus, w stanie Ohio w USA, 19 września 1937, wskazuje na biblijne wersety opisujące przyczyny braku bezpieczeństwa i trwałe bezpieczeństwo pod wodzą Chrystusa, sprawiedliwego Króla świata oraz specjalne oświadczenie powzięte na tym kongresie.
 • Pociecha (ang. Uncovered) – 32 s., 1937, 45 jęz. Zawiera odczyt publiczny wygłoszony na kongresie w Paryżu 22 sierpnia 1937. Celem przemówienia jest pocieszanie ludzi miłujących sprawiedliwość. Zawiera również oświadczenie powzięte na tym kongresie.
 • Wzorcowe studium (ang. Model Study) – 1937 (Nr 1), 1939 (Nr 2), 1941 (Nr 3). Wydano, aby "pomóc ludziom należycie pojąć podstawowe zagadnienia biblijne i przeanalizować ich podstawy biblijne". Używano ich na spotkaniach z zainteresowanymi wierzeniami Świadków Jehowy. Zawiera pytania i odpowiedzi oraz wspierające je wersety biblijne. Najpierw prowadzący odtwarzał z płyty gramofonowej (lub z kilku płyt) zapowiedziane wykłady, by wszyscy mogli wysłuchać całości wywodów. Potem następowała dyskusja na podstawie materiału z niej. Tego rodzaju studia początkowo organizowano tam, gdzie mogła się zebrać grupa zainteresowanych, potem zaczęto je prowadzić również w gronie rodziny oraz z pojedynczymi osobami.
 • Chrystianizm nie jest wolny w Lagrange, w stanie Georgia (ang. Christianity Is Not Free in Lagrange, Georgia) - 1937.
 • Armagedon (ang. Armageddon) - 32 s., 1937.
 • Odsłonięcie (1937).
 • Przedstawienie orędzia Królestwa w twoim języku (ang. Introducing the Kingdom Message in Your Language) - 1937.
 • Chrystianizm nie jest wolny w USA (ang. 'Christianity Is Not Free in USA) - 1936.
 • Decyduj się: bogactwo czy zgubę, co wybierasz? (ang. Choosing, Riches or Ruin?) - 1936.
 • Ochrona (ang. Protection) - 1936.
 • Wszechświatowa wojna bliska (ang. Universal War Near) - 1935.
 • Rząd – tajenie prawdy. Dlaczego? (ang. Government-Hiding the Truth, Why?) – 54 s., 1935, "Odczyt budzący wszechświatowe zainteresowanie, transmitowany przez radio do wszystkich części ziemi: Tajenie prawdy Dlaczego?". Zawierająca przemówienie wygłoszone przez J. Rutherforda w USA.
 • Kto będzie rządził światem? (ang. Who Shall Rule the World?) - 1935.
 • Lojalność (ang. Loyalty) - 1935.
 • Instruktor dla głosicieli (1935, wyd. ang.).
 • Pełnomocnictwo - dodatek do Strażnicy 1.9.1935.
 • Aniołowie (ang. Angels) - 1934.
 • Odbudowa świata (ang. World Recovery) - 1934.
 • Dlaczego modlić się o pomyślność (ang. Why Pray for Prosperity) - 1934.
 • Jego dzieła (ang. His Works) - 1934.
 • Poza grobem (1934).
 • Rozdział ludzi (1934).
 • Sprawiedliwy władca (1934).
 • Uprzywilejowany lud (1934).
 • Jego pomsta (1934).
 • Zwierzchnictwo (1934).
 • Informacja Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej: Do Wydziału Radiowego Szanownej Federalnej Komisji Łączności (wyd. ang. 1934).
 • W odpowiedzi: Do Wydziału Radiowego Szanownej Federalnej Komisji Łączności (wyd. ang. 1934).
 • Budowanie domu na kółkach (1934, wyd. ang.).
 • Nietolerancja (ang. Intolerance) - 1933.
 • Praca z gramofonami (wyd. ang. 1933).
 • Przeprowadzanie zebrań z odtwarzanymi wykładami (wyd. ang. 1933).
 • Wskazówki dla kierowców samochodów (wyd. ang. 1933).
 • Młodzież Jehowy (wyd. szwajc., 1933).
 • Kryzys (ang. The Crisis) – 64 s., 1933, zawierająca 3 przemówienia radiowe wygłoszone przez J. Rutherforda w USA. W Szwajcarii rozpowszechniana była w szczególny sposób. Reklamujące ją ulotki zostały zrzucone na Berno, a głosiciele w tym samym czasie proponowali ją na ulicach przechodniom.
 • Ucieczka do Królestwa (ang. Espace to the Kingdom) – 64 s., 1933, nakład: ponad 140 mln. egz. w 58 jęz. Zawiera trzy artykuły objaśnione przez J. Rutherforda: Ucieczka, Skutki "roku świętego" na pokój i dobrobyt i Błogosławieństwa Królestwa dla ludu. Według wydawców treść broszury dowodzi na podstawie Słowa Bożego ponad wszelką wątpliwość, że największa wojna wszech czasów szybko się zbliża, pokazane jest że tzw. 'rok święty' [1933] nie da żadnego schronienia, Królestwo Boże pod panowaniem Chrystusa nastało i objawia drogę ucieczki i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy słuchają jego praw.
 • Co jest prawdą? (ang. What Is Truth?) - 1932.
 • Czego ci potrzeba (ang. What You Need) - 1932.
 • Domowe ognisko i szczęście (ang. Home and Happiness) - 1932.
 • Klucze nieba (ang. Keys of Heaven) - 1932.
 • Kto jest Bóg? (ang. Who Is God?) - 1932.
 • Na tamtym świecie - 1932.
 • Przyczyna śmierci (ang. Cause of Death) - 1932.
 • Ostatnia wojna (ang. The Final War) - 1932.
 • 'Wesołe poselstwo (wyd. ang. 1932).
 • Wolność (ang. Liberty) - 1932.
 • Zdrowie i życie (ang. Health and Life) - 1932.
 • Dawanie świadectwa (ang. Good News) - 1932.
 • Świadectwo (ang. A Testimony) - 1931.
 • Niebo i czyściec (ang. Heaven and Purgatory) - 1931.
 • Królestwo – nadzieja świata (ang. The Kingdom, the Hope of the World) - 1931.
 • Biuletyn dla Świadków Jehowy (1931).
 • Prohibicja oraz Liga Narodów – pochodzi od Boga czy od Diabła? Co mówi Biblia? (ang. Prohhibition (and the) League of Nations-Born of God or the Devil, Which? The Bible Proof) - 1930.
 • Co? Wojna czy pokój? (ang. War or Peace, Which?) - 1930.
 • Zbrodnie i nieszczęścia – przyczyna, środki zaradcze (ang. Crimes and Calamities. The Cause. The Remedy) - 1930.
 • Wolność głoszenia (ang. Liberty to Preach) - 1929.
 • Sąd (ang. Judgment) - 1929.
 • Uciemiężenie – kiedy się skończy? (ang. Oppression, When Will It End?) - 1929.
 • Ta ewangelia o Królestwie musi być głoszona - 1929.
 • Pełnomocnictwo - dodatek do Strażnicy 15.9.1929.
 • Dobrobyt pewny (ang. Presperity Sure) - 1928.
 • Ostateczne dni (ang. The Last Days) - 1928.
 • Przyjaciel ludzkości (ang. The Peoples Friend) - 1928.
 • Zgromadzenie (zawiadomienie o zgromadzeniu) - dodatek do Strażnicy 15.5.1928.
 • Kwestionariusz dla delegatów na zgromadzenie (dotyczący kwater) - dodatek do Strażnicy 15.6.1928.
 • Prenumerata pisma "The Messenger" - dodatek do Strażnicy 1.7.1928.
 • Gdzie są umarli? (ang.Where Are the Dead?) - 1927.
 • Wolność dla ludzi (ang. Freedom for the Peoples) - 1927.
 • Sztandar dla ludzi (ang. The Standard for the People) - 1926.
 • Obligacje budowlane - dodatek do Strażnicy 1.8.1926.
 • Pełnomocnictwo - dodatek do Strażnicy 15.8.1926.
 • Radiostacje Towarzystwa Strażnica, WORD i WBBR (wyd. ang. 1925, 1926).
 • Ogólne wytyczne dla redaktorów i korektorów (wyd. ang. 1925).
 • Pociecha dla ludzi (ang. Comfort for the People) - 1925.
 • Powrót naszego Pana (ang. Our Lord's Return) - 1925.
 • Piekło. Czym ono jest? Kto w niem przebywa? Czy z niego można się wydostać? (ang. Hell-What Is It? Who Are There? Can They Get Out?) - 1924.
 • Pożądany rząd (ang. A Desirable Government) - 1924.
 • Prohibicja - dodatek do Złotego Wieku 10.9.1924.
 • Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo (ang. World Distress-Why?) - 1923.
 • Jasny obraz chronologii od 560 p.n.e. do 530 p.n.e. - dodatek do Strażnicy 1.07.1923.
 • Pełnomocnictwo - dodatek do Strażnicy 15.9.1923.
 • Bitwa na niebie (1922).
 • Co Biblia mówi o piekle? (wyd. ang. 1921).
 • Co Biblia mówi o powrocie naszego Pana? (ang. The Bible on Our Lord;s Return) - 1921.
 • Protest (1920).
 • "Udręka narodów": przyczyna, ostrzeżenie, środek zaradczy. Bestia wyrusza na wojnę. Wspaniały finał - 1920.
 • Czy żywi mogą rozmawiać z umarłymi? - (ang. Can the Living Talk With the Dead?) - 1920.
 • Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą (ang. Millions Now Living Will Never Die) - 1920.
 • Rozmowa z umarłymi?' - 1920
 • ABC Złotego Wieku (ang. The Golden Age ABC) – ilustr., 1920, przeznaczona dla rodziców i zdaniem wydawcy służyła im do uczenia swych dzieci podstawowych zagadnień biblijnych i wszczepiania przymiotów chrześcijańskich. Oparta była na ukazującej się w owym czasie w czasopiśmie Złoty Wiek (obecnie Przebudźcie się!) rubryce Studium biblijne dla młodzieży, która zawierała pytania oraz wersety biblijne, w których można było znaleźć na nie odpowiedzi.
 • Katalog publikacji (1920).
 • Posłaniec laodycejski (wyd. ang. 1919).
 • Informacja o publikacjach, które wstrzymano wskutek I wojny światowej (1918).
 • Odsiew w czasie żniwa (ang. Hervest Siftings) – część I i II, 1917.
 • Zasady obowiązujące w domu i biurze (ang. Home and Office Rules) - 1916.
 • Fotodrama Stworzenia (1914)
 • Nasza świątynia (wyd. ang. 1914)
 • Praktyczne rady dla nowych kolporterów (wyd. ang. 1914)
 • W ogrodzie Pana (wyd. ang. 1913)
 • Podróż C.T. Russella dookoła świata (1912)
 • Sprawozdanie z zagranicznej działalności misjonarskiej (1912)
 • Gdzie są umarli? Co Pismo Święte mówi o piekle? (1910)
 • Słodka dzika róża (wyd. ang. 1909)
 • Nadzieje Żydów (ang. Jewish Hopes) - 1909.
 • Cudowna opowieść o Bożej miłości (wyd. ang. 1908)
 • Poradnik wykładowcy i skorowidz berejski (ang. Instructor's Guide and Berean Index) - 1907.
 • Skorowidz do Strażnicy Syjońskiej (1902)
 • Dobre nadzieje (1901)
 • Co jest prawdziwą ewangelią? Co Pismo Święte mówi o piekle? (1900 i 1901)
 • Paruzja naszego Pana Jezusa, jego objawienie i epifania' (1898).
 • Zarys Boskiego planu wieków – trzy wykłady na podstawie wykresu "Plan wieków" (ang. Outlines of the Divine Plan of the Ages) - 64 s., 1896
 • Nadzieja na inną sposobność (Poglądy dra Talmage’a wraz z komentarzem) (1896),
 • Nadzieja na inną sposobność (wyd. ang. 1886).
 • "Sprawy, o których mi pisałeś" (wyd. ang. 1895).
 • Dobre nadzieje (1895).
 • Zdemaskowanie spisku oraz odsiew w czasie żniwa (ang. A Conspiracy Expoed. Harvest Siftings) - 1894.
 • Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Głos Kościoła (wyd. ang. 1894).
 • Czego nas uczy obrazowy przybytek (ang. Tabernacle Shadows of the "Better Sacrifices") - 1890.
 • Zgromadzanie i odsiew w czasie żniwa (1890).
 • Szkice kazań (ang. Outlines of Sermons) - 32 s., pierwsze wyd. 1882, zrew. 1962. Zawiera alfabetycznie (Armagedon-Życie) pogrupowane gł. tematy biblijne (hasła) z odnośnikami do wers. biblijnych.
 • Nauki przybytku (ang. The Tabernacle) - 1881.
 • Pokarm dla myślących chrześcijan – (ang. Food For Thinking Christians) – 166 s., 1881, wydawca wymienia w późniejszym czasie dlaczego było tak ważne jej wydanie: "1. szybkie i szerokie rozpowszechnienie 1,4 mln egz., 2. sposób jej finansowania, 3. wyrażony w niej nieznany wcześniej wśród chrześcijan pogląd o różnicy między "powołaniem Kościoła Wieku Ewangelii a łaską restytucji dla świata". W VI części C.T.Russell zawarł opis do zamieszczonego w niej Wykresu Planu Wieków.

Traktaty

 • Traktaty

  Niektóre z traktatów

 • Co jest kluczem do szczęścia w rodzinie? (2013),
 • Co przyniesie przyszłość? (2013),
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą? (2013),
 • Czy umarli mogą ożyć? (2013),
 • Czy warto interesować się Biblią? (2013),
 • Kto naprawdę rządzi światem? (2013),
 • Świadkowie Jehowy. 100 lat na Słowacji (słow. 2012),
 • Historia się powtórzy? Pytanie do obywateli Rosji (ros. 2010),
 • Czy chciałbyś poznać prawdę? (on-line)(2008),
 • Czy twoim życiem rządzi przeznaczenie? (chiń. 2007),
 • Kres religii fałszywej jest bliski! (on-line) (2006),
 • Kres wszelkich cierpień już bliski! (2005),
 • Możesz zaufać Stwórcy (j. indiańskie 2005),
 • Młodzi – jak pokierujecie swym życiem? (2002),
 • Czy chciałbyś lepiej poznać Biblię? (2001),
 • Czy masz nieśmiertelnego ducha? (2001),
 • Możesz na tym tylko zyskać! (czes. 2000),
 • Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość? (2000),
 • To może spotkać i Ciebie! (ros. 2000),
 • "Jesteście światłem świata" (hiszp. 2000),
 • Na co się zanosi we Francji? Czyżby schyłek wolności? (fr. 2000),
 • Francuzi, jesteście oszukiwani! (fr., ang. 1999),
 • Jak bardzo cenisz sobie życie? (mong. 1999),
 • Kim jest Jezus Chrystus? (1999),
 • Kim jest Jehowa? (1998, zrew. 2005),
 • Świadkowie Jehowy odpowiadają (serb., chorw. 1997),
 • Co powinieneś wiedzieć o Świadkach Jehowy (fr., nider. 1996),
 • Prześladowania religijne w Singapurze (ang. 1996),
 • Czy cierpienia kiedyś się skończą? (j. azjatyckie 1996),
 • Czy piekło da się pogodzić ze sprawiedliwością Bożą? (dla muzułmanów, 1995, zrew. 2001),
 • Kim są Świadkowie Jehowy? (dla muzułmanów, 1995, zrew. 2001),
 • Dlaczego życie jest tak pełne problemów? (1995),
 • Czy naszym życiem rządzi przeznaczenie? A może jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem? (dla muzułmanów, 1994, zrew. 2001),
 • Prowadź szczęśliwe życie rodzinne (1992, zrew. 2010),
 • Kto naprawdę rządzi światem (1992),
 • Czy ten świat ocaleje? (1992, zrew. 2005),
 • Pociecha dla przygnębionych (1992, zrew. 2000),
 • Świadkowie Jehowy – społeczność chrześcijańska (arab. 1992),
 • Czy nadejdzie pokojowy świat? (1992),
 • Świadkowie Jehowy – w co wierzą? (1992),
 • Jak znaleźć drogę do raju? (1990),
 • Dlaczego zaufać Biblii? (1987),
 • Jaka jest nadzieja dla umarłych? (1987),
 • Dlaczego zaufać Biblii? (1987),
 • W co wierzą Świadkowie Jehowy? (1987),
 • Życie w pokojowym nowym świecie (1987),
 • Rwanda prześladuje chrześcijan (ang., fr., 1986),
 • Czy chciałbyś zrozumieć Biblię? (1968),
 • Czy wierzysz w ewolucję, czy w stwarzanie? (1968),
 • Życie w nowym porządku Bożym (1964),
 • Jak chrześcijaństwo zawiodło całą ludzkość? (1958),
 • Znak obecności Chrystusa (1953),
 • Jedyna nadzieja ludzkości na pokój (1953),
 • Która religia jest prawdziwa? (1953),
 • Czy wierzysz ewolucji czy Biblii? (1953),
 • Nadzieja dla umarłych (1952),
 • Boska tajemnica czy pogańskim mit? (1952),
 • Jaką wartość ma Biblia? (1952),
 • Życie w nowym świecie (1952),
 • Trójca — Boska tajemnica czy pogański mit? (1952),
 • Przebudźcie się ze snu! (1951),
 • Świadkowie Jehowy – komuniści czy chrześcijanie? (1951),
 • Ogień piekielny – prawda biblijna czy pogański straszak? (1951),
 • W co wierzą Świadkowie Jehowy? (1951),
 • Wyrazy ubolewania i protestu amerykańskich gospodarzy zgromadzenia wobec dyskryminacji religijnej Świadków Jehowy przybyłych z zagranicy (ang. 1950),
 • Zaciekła nienawiść Quebecu do Boga, Chrystusa i wolności hańbą dla całej Kanady (ang., fr. 1946),
 • Quebecu, zawiodłeś swych mieszkańców! (ang., fr. 1946),
 • Postawa Świadków Jehowy (ang. 1942),
 • Ostrzeżenie dla miłujących wolność (ang. 1942),
 • Rozdział ludzi (ang. 1940),
 • Trzeba położyć temu kres (ang. 1940),
 • Przestrzegający prawa (ang. 1940),
 • Zostaliście ostrzeżeni (ang. 1936),
 • "A gdzie dziewięciu?" (ang. 1928),
 • Świadectwo do władców świata (ang. 1926),
 • Poselstwo nadziei (ang. 1925),
 • Oskarżenie duchowieństwa (ang. 1924),
 • Herold (ang. 1924),
 • Ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan (ang. 1923),
 • Obwieszczenie: Wezwanie do przywódców świata (ang. 1922),
 • Bogacz w piekle (1919),
 • Katastrofy – dlaczego są dopuszczalne? (ang. 1919),
 • Chrześcijańska nauka (ang. 1919),
 • Pocieszające słowa życia (ang. 1919),
 • Co to jest dusza? (1919),
 • Demony zatruwają atmosferę ziemi (ang. 1919),
 • Czy wierzysz w zmartwychwstanie? (ang. 1919),
 • Czy wiesz? (ang. 1919),
 • Ziemia zostanie napełniona chwałą (ang. 1919),
 • Zgromadzenie klejnotów Pańskich (ang. 1919),
 • Złoty Wiek już u drzwi (ang. 1919),
 • Nadzieja na nieśmiertelność (ang. 1919),
 • Czy istnieje Bóg? (ang. 1919),
 • Czy dusza jest nieśmiertelna? (ang. 1919),
 • Radosna nowina dla chorych wskutek grzechu (ang. 1919),
 • Nasza chrześcijańska powinność (ang. 1919),
 • Przeznaczenie a wybranie (ang. 1919),
 • Spirytyzm to demonizm (ang. 1919),
 • Zmiażdżenie Szatana (ang. 1919),
 • Sprawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego (ang. 1919),
 • Brzask nowej ery (ang. 1919),
 • Wolność ewangelii (ang. 1919),
 • Złodzieje w raju (ang. 1919),
 • Płaczcie całą noc (ang. 1919),
 • Gdzie są umarli? (ang. 1919),
 • Dlaczego Bóg dopuszcza zło? (ang. 1919),
 • Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego – Upadek Babilonu (ang. 1917),
 • Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego (ang. 1913),
 • Pismo dla każdego (ang. 1911),
 • Kazalnica Ludowa (ang. 1909),
 • List otwarty do Adwentystów Dnia Siódmego (ang. 1908),
 • Czym jest dusza? (ang. 1908),
 • Zgromadzenie klejnotów Pańskich. Nadzieja na nieśmiertelność (ang. 1908),
 • Czy jesteś pełen nadziei, czy ją postradałeś? Siedem kobiet pragnie jednego męża. Świta poranek Tysiąclecia! Ofiara okupu za grześników gwarancją tysiącletniego wieku restytucji (ang. 1908),
 • Proroctwa o trzęsieniach ziemi. "Języki ognia". "W Dniu Sądu". Nieczystość ciała i ducha (ang. 1907),
 • Niesłychany dar Boży. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii? (ang. 1907),
 • Prawość sprzyja zdrowiu cielesnemu (ang. 1907),
 • Zagubiony klucz do wiedzy. Co zaduśćuczyniłoby Jezusowi za mękę jego duszy na Kalwarii? (ang. 1907),
 • Do piekła i z powrotem! Kto w nim przebywa. Wielkie więzienie czeka zagłada. Przymierze przypieczętowanie przysięgą. Sprzedanie pierworodztwa (ang. 1906),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzi (ang. 1906),
 • Spirytyzm to demonizm! (ang. 1906),
 • Rosnący wpływ spirytyzmu (ang. 1905),
 • Studiuj, by zjednać sobie uznanie Boże. Chrześcijaństwo w poważnym niebezpieczeństwie. Powstrzymaj swój głos od płaczu. Nadzieja dla mnóstwa niewybranych (ang. 1905),
 • Rozradowani chrześcijanie. Boskie zamierzenie względem ludzkości (ang. 1905),
 • Słowo Twoje jest prawdą – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi (ang. 1905),
 • Analiza zarzutów przeciwko nadziejom i widokom milenijnym (ang. 1904),
 • Cienie przybytku "lepszych ofiar" (ang. 1904),
 • Czy wierzysz? (ang., nied. 1904),
 • Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla? (ang. 1903),
 • Protestanci, przebudźcie się! (ang. 1903),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzi. Dlaczego dopuszczono zło (ang. 1903),
 • Śmierć Chrystusa zapewniła człowiekowi możliwość dostąpienia życia wiecznego (ang. 1903),
 • List do Hebrajczyków (jidysz 1902),
 • Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza (ang. 1902),
 • Czego Pismo uczy o czyśćcu (ang. 1902),
 • Nadzieja świata (ang. 1902),
 • Pokarm dla myślących chrześcijan. Powrót naszego Pana – jego cel i restytucja wszystkiego, o czym powiedziano (ang. 1901),
 • Pismo Święte wyraźnie uczy, że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki (ang. 1901),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce (ang. 1901),
 • Co Pismo Święte mówi o piekle? (ang. 1901),
 • Co Pismo Święte mówi o powrocie naszego Pana – Jego paruzji, objawieniu i epifanii (ang. 1900),
 • Co jest prawdziwą ewangelią? (ang., niem. 1900),
 • Nadzieja na przyszłość dla pogan – czekajcie więc na Pana (ang. 1900),
 • Zgromadzanie klejnotów Pańskich (ang. 1899),
 • Cudowna opowieść z ilustracjami (ang. 1899),
 • Czym jest dusza? (szwed. 1899),
 • Dobry Pasterz i jego dwie trzody (ang. 1899),
 • Czym jest dusza? (ang. 1898),
 • Czy musimy porzucić nadzieję na Złoty Wiek? (ang. 1898),
 • Krzyże prawdziwe i fałszywe. Ukrzyżowani z Chrystusem (ang. 1898),
 • Biblia przeciw teorii ewolucji (ang. 1898),
 • Przebudź się, Jerozolimo, przebudź! (ang. 1897),
 • Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia) (fr. 1897),
 • Jak czytasz? (ang. 1897),
 • Nadzieja na nieśmiertelność (ang. 1897),
 • Co Biblia mówi o spirytyzmie? (ang. 1897),
 • Co Pismo Święte mówi o piekle? (1896),
 • Traktaty Strażnicy (niem., nied. 1896),
 • Dlaczego jako ostatni witasz powracającego Króla? (ang., niem., szwedz. 1896),
 • Czy wiesz? (fr., norw., szwedz. 1896),
 • Jedyne imię – krytyka nowej ewangelii biskupa Fostera (ang. 1895),
 • Czekajcie na Pana (ang. 1895),
 • Pomoc dla Badaczy Pisma Świętego (zapowiedź Brzasku Tysiąclecia oraz deklaracja wystąpienia z kościoła) (ang. 1895),
 • Czy wiesz? (ang. 1894),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce (ang. 1893),
 • Czego Pismo uczy o czyśćcu? (ang. 1893),
 • Czy Chrystus umarł w imieniu ludzkości, czy w zamian za nią? (ang. 1893),
 • Kwartalniki Staroteologiczne (ang. 1892),
 • Cienie przybytku "lepszych ofiar" (ang. 1892),
 • Boski plan wieków dla zbawienia ludzkości. Dlaczego dopuszczono zło (ang. 1892),
 • Traktaty Strażnicy (norw., szwedz. 1892),
 • Badanie Biblii i potrzebne do tego pomoce (ang., norw., szwedz. 1892),
 • "Słowo Twoje jest prawdą" – odpowiedź na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi (ang. 1892),
 • Cudowna opowieść z ilustracjami (ang. 1891),
 • Szeroki fundament prawdziwie chrześcijańskiej jedności. Gorliwie walczcie o wiarę raz daną świętym (ang. 1891),
 • Przyjacielskie wskazówki do badania Biblii i pomoce badacza (ang. 1890),
 • Czego Pismo Święte uczy o nadziei dla świata (Nadzieja dla wzdychającego stworzenia) (ang. 1890),
 • Cudowna opowieść o mądrości, miłości i łasce Bożej (ang. 1890),
 • Traktaty Strażnicy (ang. 1889),
 • Czy Pismo Święte naucza, że zapłatą za grzech są wieczne męki? (ang. 1889),
 • Czego Pismo uczy o katastrofach i dlaczego Bóg je dopuszcza? (ang. 1889),
 • Protestanci, przebudźcie się! Gaśnie duch wielkiej Reformacji. Jak działa dziś kler? (ang. 1889),
 • Co dr Talmage sądzi o Tysiącleciu? (ang. 1889),
 • Traktat Arpa (ang. 1887),
 • Córka kaznodziei (ang. 1882),
 • Wąska droga życia (ang. 1881),
 • Dlaczego dopuszczono zło (ang. 1881),
 • Traktaty Strażnicy (ang. 1881).

Wiadomości Królestwa

 • Czy umarli mogą ożyć? (2013),
 • Kres religii fałszywej jest bliski! (2006) nr 37 (on-line),
 • Nowe tysiąclecie – co ci przyniesie przyszłość? (2000) nr 36 (on-line),
 • Czy wszyscy ludzie będą kiedyś wzajemnie się miłować? (1997) nr 35,
 • Dlaczego życie jest tak pełne problemów? (1995) nr 34,
 • Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (1985) nr 33,
 • Jedność i szczęście w rodzinie – jak to osiągnąć? (1983) nr 32,
 • Czy zbliża się ku nam Armagedon? (1982) nr 31,
 • Czy Ziemia stoi na krawędzi zagłady? (1981) nr 30,
 • Czy szczęśliwe życie jest naprawdę możliwe? (1981) nr 29,
 • Inflacja, choroby, przestępczość, wojny – czy kiedyś się skończą? (1980) nr 28,
 • Co się stało z miłością? (1979) nr 27,
 • Uwolnienie od kłopotów – czy to możliwe? (1978) nr 26,
 • Po co tu żyjemy? (1978) nr 25,
 • Rodzina – czy zdoła się ostać? (1977) nr 24,
 • Jeśli Bóg się o nas troszczy, to dlaczego jest tyle cierpień? (1976) nr 23,
 • Jak zostanie położony kres przestępczości i przemocy? (1976) nr 22,
 • Twoja przyszłość – niepewna czy bezpieczna? (1975) nr 21,
 • Czy rad byś słuchał dobrych wieści? (1975) nr 20,
 • Czy tylko tyle można oczekiwać od życia? (1974) nr 19,
 • Rządy Boga – jesteś za czy przeciw? (1974) nr 18,
 • Czy religia zdradziła Boga i człowieka? (1973) nr 17,
 • Czy upływa czas dany ludzkości? (1973) nr 16,
 • Ogólnoświatowy spisek przeciwko prawdzie (1946) nr 15,
 • Przezwyciężanie strachu przed tym, co czeka ziemię (ang. 1944) nr 14,
 • Wychowanie do życia w nowym świecie (1944) nr 13,
 • Ostatnia wojna zaprowadza wieczysty pokój (ang. 1943) nr 12,
 • Ludzie dziś mają prawo do dobrej nowiny (ang. 1942) nr 11,
 • Życie na nowej ziemi pod panowaniem nowych niebios (1942) nr 10,
 • Jakie stanowisko zajmuje Kościół Szkocji? (ang., Londyn 1941) nr 9,
 • Zwycięstwa odniesione w twojej obronie (ang. 1941) nr 9,
 • Jeśli projekt ustawy stanie się prawem (ang. 1941) nr 8,
 • Zadanie Jehowy dla Jego sług: Składać świadectwo przeciw wrogom chrystianizmu – papieskiemu Rzymowi, nazizmowi i faszyzmowi (ang., Londyn 1941) nr 8,
 • Religianci knują intrygi, by zniszczyć chrześcijan (ang., Londyn 1940) nr 7,
 • Czy potępiasz niesłychane zbrodnię, czy je tolerujesz? (ang. 1940) nr 7,
 • Kto da ci wolność? Religia czy chrystianizm? (ang., Londyn 1940) nr 6,
 • Czas ciemności – Izajasza 60:2 (ang., 1940) nr 6,
 • Czy religia może uchronić świat od katastrofy? (ang., 1939) nr 5,
 • Próba zerwania zgromadzenia w ogrodzie – fakty (ang., 1939) nr 4,
 • Szaleją dwie wielkie bitwy – upadek despotyzmu pewny. Szatańska strategia skazana na niepowodzenie. Narodziny antychrysta (ang. 1918) nr 3,
 • "Dokonana tajemnica" została zakazana? Duchowni przykładają ręce (ang. 1918) nr 2,
 • Nietolerancja religijna. Zwolennicy pastora Russella prześladowani za mówienie ludziom prawdy. Traktowanie Badaczy Pisma Świętego trąci średniowieczem (ang. 1918) nr 1.

Śpiewniki

Sprawozdania ze zgromadzeń Świadków Jehowy

Messenger:

 • Pokój na ziemi (trzy sprawozdania ze zgromadzenia międzynarodowego) (1969),
 • Wiecznotrwała dobra nowina – dookoła świata (1963),
 • Zdjęcia ze zgromadzenia "Wiecznotrwała dobra nowina" – trasą wędrówki dookoła świata (1963),
 • Wola Boża (Nowy Jork, USA) (1958),
 • "Społeczeństwo nowego świata" (Nowy Jork, USA) (1953),
 • Czyste wielbienie (Londyn, Anglia)' (1951),
 • Rozrost teokracji (Nowy Jork, USA) (1950),
 • Weselące się narody (Cleveland, Ohio, USA) (1946),
 • Zjednoczeni głosiciele (Buffalo, stan Nowy Jork, USA) (1944),
 • Wolny naród (z całego świata) (1943),
 • Nowy Świat (z całego świata) (1942),
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia (Saint Louis, Missouri) (1941),
 • Teokratyczne zgromadzenia (na całym świecie) (1940),
 • Walny zjazd (na całym świecie) (1940),
 • Walny zjazd (Nowy Jork) (1939),
 • Sprawozdanie ze zgromadzenia dla Północnego Zachodu (Seattle, stan Waszyngton) (1938),
 • Zgromadzenie ogólnoświatowe, program transmitowany z Londynu w Anglii (1938),
 • Międzynarodowe zgromadzenie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica (Columbus, Ohio, USA) (1931),
 • Walny Zjazd (Detroit, Michigan, USA) (1928),
 • Zgromadzenie (Toronto, Ontario, Kanada) (1927),
 • Międzynarodowe zgromadzenie (Toronto) (1927),
 • Zgromadzenie w Cedar Point (1922),
 • Walny Zjazd (Cedar Point) (1919),
 • Zgromadzenie w Put-in-Bay, Ohio, USA) (1908),

Filmy, wideokasety i DVD

 • Powrót syna marnotrawnego (ang. The Prodigal Returns) - 104 min, 41 jęz., też j. migowy, 2013. Oparta na przypowieści Jezusa historia współczesnego syna marnotrawnego.
 • Chodźmy dzięki wierze, a nie widzeniu (ang. "Walk by Faith, Not by Sight") - 53 min., historyczny, kostiumowy; 41 j., 2012. Armia rzymska przerywa oblężenie Jerozolimy. Dwie chrześcijańskie rodziny stoją wobec trudnych wyborów. Czy posłuchają Jezusa i zostawią swoje dotychczasowe życie? A jeśli tak, to czy wytrwają przy swej decyzji? Okaże się to kwestią życia i śmierci.
 • Zostań przyjacielem Jehowy. Bądź posłuszny i szczęśliwy (ang. Become Jehovah's Friend-Listen, Obey, and Be Blessed) - 15 min. animowany, 41 j., 2012. Lekcja 1. Dlaczego powinieneś słuchać mamy i taty? Lekcja 2. Jaką zabawką bawi się Piotruś? Co robi, żeby być przyjacielem Jehowy?, Zaśpiewajmy razem.      Tylko wersje internetowe: Lekcja 3. Zawsze się módl; Lekcja 4. Kradzież jest zła; Lekcja 5. Chodźmy do służby; Lekcja 6. Powiedz „proszę” i „dziękuję” .
 • Zaproszenie na kongres (filmy, on-line, edycje: 2012, 2013, 2014 j. migowy, też pol. j. migowy).
 • Zaproszenie na Pamiątkę (filmy, on-line, edycje: 2012, 2013, 2014 j. migowy, też pol. j. migowy).
 • Budowanie Sal Królestwa przyczynia się do rozwoju prawdziwego wielbienia (ang. Jehovah's Witnesses Building Kingdom Halls Around the World) – (2006, DVD i on-line (skrót)), 18 j. Ukazuje budowę kilku z przeszło 14 tys. Sal Królestwa realizowanych od 1997 przez wolontariuszy z Międzynarodowego Programu Budowlanego w krajach uboższych Ameryki Łacińskiej i Południowej, Afryki, Azji i Oceanii[33]. Wyświetlany na zebraniu w czasie wizyty nadzorcy obwodu w 2006.
 • Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny (ang. Jehovah's Witnesses – Organized to Share the Good News) – 30 min. dokum., (2006; pol. 2007), 41 j. (też on-line oraz w j. migowych). Ukazuje obecną strukturę organizacyjną tego wyznania, m.in.: prowadzoną przez nich zorganizowaną ogólnoświatową działalność kaznodziejską, głosicieli, misjonarzy Szkoły Gilead, sposoby kierowania ich organizacją religijną, niektóre z ponad 100 Biur Oddziału, ich Komitety i pracujących tam wolontariuszy, wydawania przez nich publikacji. Wyjaśniono czym zajmują się np. grupy odwiedzające chorych, komitety łączności ze szpitalami, służba informacji o szpitalach, dział służby, dział zgromadzeń, szybkościowe budowy miejsc zgromadzeń religijnych, jak również niektóre z przeprowadzanych przez nich szkoleń. Przedstawiono m.in. organizację w ich Biurze Głównym, w ich największej drukarni, w Centrum Szkoleniowym, a także inne ich największe drukarnie oraz ich miejsca spotkań, ich budowę i prowadzone w nich zgromadzenia religijne, a także finansowanie ich działalności z dobrowolnych datków. Motto filmu zaczerpnięto z Ew. Mateusza 28:19 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów.
 • Dawid – człowiek, który ufał Bogu (ang. David – Trusted in God) – 29 min. kostium.-anim., (2005), 32 j. Ukazuje biblijną relację o królu Dawidzie, jego rodzinie, walce z Goliatem, problemem z Saulem, przyjaźni z Jonatanem i objęciem tronu królewskiego w Izraelu.
 • Młodzi ludzie pytają: Jak pokierować swoim życiem? (ang. Young People Ask – What Will I Do With My Life?) – fabul. (2005), 33 j. W 1. części pokazuje fabularyzowaną historię pewnego młodego człowieka. Stoi on przed wyborem drogi życiowej, jako sportowca. Ukazuje jego wewnętrzne zmagania i dążenia. W 2. części przeprowadzono wywiady z młodymi Świadkami Jehowy z 4 krajów (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Brazylia) na temat ich życiowych wyborów, omawiając 5 zagadnień ("Znaczenie studium osobistego", "Różne formy świadczenia", "Służba w Betel", "Kurs Usługiwania", "Szkoła Gilead").
 • Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny (ang. They Bore Thorough Witness to the Good News) – 45 min. kostium., w j. mig. (amer., fr., kor., wł.; 2004). Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. migowym – opisujący działalność apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan.
 • Aż po krańce ziemi (ang. To the Ends of the Earth) – dokum. (2004, DVD 2007), 24 j. Omawia dokonania absolwentów Szkoły Gilead w pierwszym półwieczu swego istnienia. Studenci z pierwszej klasy tej uczelni (z 1943) opowiadają o początkach jej istnienia i prowadzonej działalności misjonarskiej. Ukazano również 95. klasę (z 1993) tej szkoły od pierwszego dnia nauki do rozdania dyplomów, oraz pokazano niektórych misjonarzy działających w terenie w różnych częściach świata[34].
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (ang. Warning Examples For Our Day) – kostium., 2003, 32 j. też w j. mig. Ekranizuje biblijną relację opisującą wydarzenia z Ks. Liczb. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej na równinach moabskich, są podani próbie wierności wobec Boga. W filmie przedstawiono Jamina jako narratora tamtych wydarzeń.
 • Szanuj władzę Jehowy (ang. Respect Jehovah's Authority) – kostium., 2003, 32 j. Ekranizuje relację opisującą wydarzenia z Ks. Liczb z rozdz. od 13 do 16. Izraelici znajdując się u granic Ziemi Obiecanej stoją przed poważnym dylematem. Czy mają dalej popierać Mojżesza, czy wybrać sobie nowych przywódców i wracać z powrotem do Egiptu? Ukazuje bunt znanego Lewity Koracha oraz Datana i Abirama i jego skutki
 • Pozostań niezłomny w naszych czasach (ang. Stand Firm in Troublesome Times) – 45 min., kostium., w j. mig. (amer., fr., wł.; 2003). Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. mig. – ukazujący pokrótce długoletnią działalność Jeremiasza – od jego młodości aż do zburzenia Jerozolimy, o którym gorliwie prorokował. Opisuje jak Jeremiasz uważał, że się nie nadaje do zleconego mu zadania, ale mimo sprzeciwu wypełnił je, a Bóg go ocalił (Jer 1:8, 18, 19).
 • Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu (ang. Boldly Witnessing Despite Opposition) – 40 min., kostium., w j. mig. (amer., fr., wł.; 2003). Zawiera dramat biblijny – aktorzy posługują się j. mig. – ukazujący życie i służbę naśladowców Jezusa w I wieku, opisaną od 2 do 7 rozdz. Dziejów Apostol.
 • Cała społeczność naszych braci (ang. Our Whole Association of Brothers) – 45 min., (2001), dokum., 35 jęz., też w j. mig. Tytuł zaczerpnięto z 1 Pt 2:17: Miłujcie całą społeczność braci. Według realizatorów, udziela on krzepiącej odpowiedzi na pytanie: Czy w dzisiejszym świecie pełnym cynizmu i nienawiści rzeczywiście istnieje coś takiego jak prawdziwa społeczność braci?. W trzech części: 1. Świadczenie ramię przy ramieniu. Ukazano z jaką determinacją wyznawcy przemierzają samolotem Alaskę; odwiedzają port w Antwerpii; płyną przez Amazonkę, aby wszędzie tam podzielić się z ludźmi swoimi wierzeniami. 2. Niesienie pomocy potrzebującym". Pokazano ich pomoc humanitarną po trzęsieniu ziemi w japońskim Kobe. 3. Wielbienie Boga w jedności. Ukazano jak powstaje Sala Królestwa w jednej z miejscowości w Ekwadorze, urządzanie zebrań religijnych w czasie oficjalnego zakazu ich działalności, oraz jedno z zgromadzeń religijnych w Afryce.
 • Metody alternatywne wobec transfuzji W 2000 Dział Nagrań Dźwiękowych i Filmów Wideo Towarzystwa Strażnica przy pomocy Biur Oddziałów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Belgii i w innych krajach, ukończyło realizacje serii filmu. Oparty jest na wypowiedziach wielu znanych ekspertów, omawia kwestie medyczne, prawne i etyczne związane z metodami alternatywnymi wobec transfuzji. Premiera (pierwszej części Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne) odbyła się w maju 2000 na konferencji medycznej w Genewie z udziałem ponad 300 europejskich specjalistów w zakresie tzw. bezkrwawej chirurgii. Półtoragodzinna seria filmu dokumentalnego składa się z trzech 30 min. części:
 • Strategie alternatywne wobec transfuzji – proste, skuteczne, bezpieczne (ang. Transfusion – Alternative Strategies Simple, Safe, Effective) – 30 min. 1. część (2000; pol. 2001). Zdaniem realizatorów przeznaczona jest głównie dla lekarzy i studentów medycyny. Posłużono się w nim animacją komputerową, by zilustrować rolę różnych składników krwi". Omawia historię operacji chirurgicznych bez przetaczania krwi, program strategii alternatywnych, tzw. trzy filary strategii alternatywnych (tolerancja niedokrwistości, optymalizacja obrazu krwi i zminimalizowanie utraty krwi). Zawiera również wypowiedzi i wywiady lekarzy różnych specjalności i wykładowców medycyny z różnych krajów. Został nagrodzony na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Wideo w USA. W dwóch kategoriach: Dokumentacja badań naukowych oraz Profesjonalizm i wartość edukacyjna zdobył drugie miejsce i został nagrodzony Srebrnym Ekranem. W trzeciej kategorii: Aktualności zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę Złotej Kamery. Od 20 do 22 maja 2011 w Moskwie na jubileuszowym 60. Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Układu Sercowo-naczyniowego i Wewnątrznaczyniowego (ESCVS), lekarzom z 40 krajów udostępniono ponad pół tysiąca płyt DVD z tym filmem w czasie wystawy pod takim samym tytułem jak film.
 • Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej – uszanowanie potrzeb pacjenta (ang. Transfusion-Alternative Health Care – Meeting Patient Needs and Rights) – 30 min., część 2. (2002; pol. 2003). Zdaniem realizatorów "skierowana jest zwłaszcza do pracowników służby zdrowia, opieki społecznej oraz sądownictwa, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką medyczną. Jak wskazuje tytuł, zajęto się w nim troską o zdrowie pacjenta przy jednoczesnym uwzględnieniu jego praw. Przy powstawaniu tej części serii pomagał 10 osobowy komitet naukowy profesorów medycyny, ordynatorów i doktorów medycyny z 6 krajów. Omawia problemy związane z leczeniem krwią, skomplikowane operacje bez transfuzji, niepotrzebne transfuzje i unikanie zagrożeń medycznych".
 • Żadnej krwi – medycyna podejmuje wyzwanie (ang. No Blood – Medicine Meets the Challenge) – 30 min., część 3. (2001; pol. 2003). Przedstawia – zdaniem realizatorów – "przeznaczona jest głównie dla niefachowców z dziedziny medycyny. Przedstawia analizę przypadków oraz wywiady ze wiodącymi specjalistami nie będącymi Świadkami Jehowy – pracownikami ochrony zdrowia, prawnikami, lekarzami".
Obecnie jest on dostępny w 34 jęz. W latach 2001-2002 film ten pokazały sieci telewizyjne w USA. Pod koniec 2001 w Wielkiej Brytanii Narodowa Służba Zdrowia (NBS) wysłała wideokasety tego filmu wszystkim hematologom i dyrektorom banków krwi. Wyświetlany jest również na licznych konferencjach i seminariach medycznych na świecie.
 • Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? (ang. Young People Ask – How Can I Make Real Friends?) – 65 min., (1999), 45 j. 1. część: Wypowiedzi młodych Świadków Jehowy z USA, Włoch Francji i Hiszpanii. Podaje oparte na Biblii odpowiedzi na trzy pytania: Co może być przeszkodą w nawiązywaniu przyjaźni?, Jakie niebezpieczeństwa kryją się w złym towarzystwie? i Na czyjej przyjaźni powinno nam najbardziej zależeć?. Stylem przypomina artykuły z serii "Młodzi ludzie pytają" ukazujące się w Przebudźcie się!. 2. część: fabularyzowana współczesna historia pewnej młodej osoby, która szuka przyjaciół. Jak nadmieniają sami realizatorzy, jest to realistyczna historia, przypominająca biblijną relację o Dinie (Księga Rodzaju, rozdział 24)[35].
 • Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym (ang. United by Divine Teaching) – 55 min., dokum., (1995), 31 j. Ukazuje kongresy międzynarodowe z przeł. 1993 i 1994, p.h. Pouczani przez Boga, oraz przygotowania, migawki z programu oraz wizyty delegatów z innych krajów. Szczegółowo ukazano kongresy w Moskwie, Kijowie, Santiago, Bogocie, Nairobi, Johannesburgu, Manili oraz w Hongkongu. Jak sami realizatorzy podkreślają film ten pozwala odczuć niepowtarzalny klimat, każdego zgromadzenia i pokazuje jak społeczność Świadków Jehowy potrafi się wznieść ponad antagonizujące uprzedzenia[37].
 • Biblia – Księga faktów i proroctw (ang. The Bible – A Book of Fact and Prophecy) – dokum.-rel., (1992, pol. 1995). Seria składa się z 3. 40 min. części: Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa; Najstarsza księga współczesnego człowieka; Jej siła oddziaływania.
 • Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy (ang. Jehovah's Witnesses – The Organization Behind the Name) – 55 min., dokum., (1990; pol. 1992), 41 j. Ukazuje religijne struktury organizacyjne tego wyznania m.in.: prowadzoną przez nich działalność kaznodziejską, sposoby kierowania ich organizacją religijną, wydawania przez nich publikacji oraz ich miejsca spotkań. Dokładnie pokazano ich Biuro Główne oraz Farmy Towarzystwa Strażnica. Emitowany był w telewizjach, np. w 5 stacjach TV na Dominikanie w 1994, w państwowej telewizji na Wybrzeże Kości Słoniowej w 1998 oraz w 2000 w Gujanie Francuskiej[38].
 • Społeczeństwo Nowego Świata w działaniu (ang.The New World Society in Action) – dokum., (1954; wyd. VHS 1995), 19 j. Ukazuje działalność kaznodziejską w różnych krajach, działalność wydawniczą, zgromadzenia oraz strukturę organizacyjną tego wyznania z lat 50. XX w. film ten był wyświetlany publicznie na szeroką skalę w ponad 100 krajach. Jego premiera odbyła się w Nowym Jorku 3 kwietnia 1954 z udziałem ponad 1100 widzów, w pierwszym roku wyświetlania obejrzało go w 75 krajach (w 177 kopiach) 1 290 745 osób.

Inne filmy

Przezrocza

 • Pouczenia Boże odnoszą tryumf na całym świecie (1995),
 • Szczęśliwy lud wysławia Jehowę na zgromadzeniach w Europie Wschodniej (1991),
 • Entuzjastyczne wysławianie Jehowy na kongresach w Polsce (1991),
 • Tłumy nauczane przez Jehowę (1988),
 • Postęp na całym świecie pomimo prześladowań (1986),
 • Doprowadzenie wielu do sprawiedliwości w czasie końca (1985),
 • Co nam mówią ziemie biblijne? (1980),
 • Biblia – Księga dla naszego pokolenia (1979),
 • Przyjrzyjmy się z bliska kościołom (1978),
 • Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? (1977),
 • Bóg błogosławi poddanym swego Królestwa (1976),
 • Uwierz Jehowie, gdyż od tego zależy twoje życie! (1975),
 • Nasze niespokojne czasy i ich znaczenie (1974),
 • Zgromadzajmy się, albowiem zbliża się koniec! (1973),
 • Przyjrzyjmy się z bliska kościołom (1972),
 • Obwieszczanie dobrej nowiny po całej ziemi (1971),
 • Wizyta w głównej siedzibie Świadków Jehowy (1970),

Płyty kompaktowe

CD

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy,
 • Przebudźcie się!,
 • Bądź moim naśladowcą,
 • Ceńmy nasze dziedzictwo duchowe (słuchowisko),
 • Czego naprawdę uczy Biblia?,
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czynić to, co słuszne w oczach Jehowy (słuchowisko),
 • Dlaczego należy uznawać porządek teokratyczny? (słuchowisko),
 • Gorliwe spełnianie woli Bożej (słuchowisko),
 • Imię Jehowy ma być rozsławiane po całej ziemi (słuchowisko),
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jehowa wyzwala tych, którzy wzywają Jego imienia (słuchowisko),
 • Melodie Królestwa (orkiestralne i fortepianowe),
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Naznaczeni do ocalenia (słuchowisko),
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy (słuchowisko),
 • Rocznik Świadków Jehowy,
 • Rodziny, pielęgnujcie zwyczaj codziennego czytania Biblii! (słuchowisko),
 • Sądy Jehowy nad urągającymi prawu (słuchowisko),
 • "Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym",
 • Stale pamiętaj o dniu Jehowy,
 • Szanuj władzę Jehowy (słuchowisko),
 • Śpiewajcie Jehowie (nagrania orkiestrowe, fortepianowe i wokalne),
 • Śpiewanie pieśni Królestwa (muzyczne nagranie wokalne),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Trwajcie w miłości Bożej,
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (fortepianowy podkład muzyczny),
 • Zachowaj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy (słuchowisko),
 • Zachowuj szczere oko (słuchowisko),
 • Zbliż się do Jehowy.

MP3, AAC (M4B)

Kasety magnetofonowe

Publikacje roczne

 • Watchtower Library – program komputerowy,
 • Codzienne badanie Pism – zawierają teksty biblijne na każdy dzień wraz z komentarzami,
 • Kalendarz Świadków Jehowy – 46 jęz., kolorowy kalendarz wydawany corocznie od 1925 (pol. od 1985), początkowo jako jednoroczny kalendarz ścienny, od 1929 zawierający jedną ilustrację z wydarzenia biblijnego, fotografie z krain biblijnych, przyrody lub z działalności Świadków Jehowy na kwartał, od 1960 te ilustracje umieszczone były na każdy miesiąc, a od 1984 jest umieszczona jedna ilustracja na dwa miesiące. Kalendarz zawiera biblijną myśl przewodnią na każdy rok tekst roczny, plan czytania Biblii w ramach teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej na każdy tydzień, zawiera zaznaczone jedyne święto obchodzone przez Świadków Jehowy – Pamiątkę śmierci Jezusa z dodatkowym czytaniem fragmentu Biblii na okres poprzedzający tę uroczystość[39],
 • Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy (ang. Research Guide for Jehovah’s Witnesses—2014 Edition) – 124 s., 2014, ok. 180 jęz.[60] (w pol. tylko on-line), zawiera 20 głównych haseł wraz z odnośnikami do publikacji,
 • Oprawny tom Strażnic,
 • Oprawny tom Przebudźcie się!,
 • Rocznik Świadków Jehowy – zawiera sprawozdanie z działalności w danym roku (on-line),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica,
 • Zaproszenie na Pamiątkę,
 • Zaproszenie na kongres.

Skorowidze

WT Index

Skorowidze

Skorowidze wydawane są obecnie w 48 językach. Pierwszy skorowidz wydany został w 1922. Publikacja zawiera alfabetyczny wykaz haseł z odnośnikami do publikacji Świadków Jehowy wraz z skorowidzem wersetów biblijnych.
 • Przewodnik po publikacjach Świadków Jehowy (ang. Research Guide for Jehovah’s Witnesses—2014 Edition) – 124 s., 2014, ok. 180 jęz.[60] (w pol. tylko on-line), zawiera 20 głównych haseł wraz z odnośnikami do publikacji,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica (większość języków corocznie oraz: 2001-2010, 2006-2010, 1997-2008 (DVD, 2009, j. migowy), 2001-2005, 2001-2003, 1986-2000, 1960-1990 (port., 1991), 1930-1985 (ang., duń., włos., 1986, zrew. 1990, zrew. 1994), 1945-1985 (niem., fiń., hol., norw., 1986), 1950-1985 (fran., hiszp., jap., szwedz., 1986), 1976-1980 (ang., 1981), 1971-1975 (ang., 1976), 1966-1970 (ang., 1971), 1961-1965 (ang., 1966), 1930-1960 (ang., 1961)),
 • Skorowidz wersetów biblijnych objaśnionych w publikacjach w latach 1980–2000 ((rum., 2001), 1960-1989, 1986-1995 (ukr., 1996), 1986-1990 (serb., 1991), 1974-1990 (tur., 1991)),
 • Skorowidz do reprintów Strażnicy 1879–1919 (ang., 1922),
 • Skorowidz do Strażnicy 1895-1899 (ang., 1900),

Publikacje wydane alfabetem Braille'a

Publikacje alfabetem Braille'a, Towarzystwo Strażnica publikuje od 1912. Wychodzą w 19 głównych językach.

Publikacje w języku migowym

Świadkowie Jehowy wydają regularnie publikacje w j. migowych od 1992. W 2013 są one dostępne na DVD w 67 językach, dla ponad 16 tys. wyznawców niesłyszących oraz innych osób głuchoniemych.

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (amerykańskim, brazylijskim, japońskim, kolumbijskim, koreańskim, meksykańskim, rosyjskim, włoskim),
 • Czy warto interesować się Biblią? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Co przyniesie przyszłość? (DVD, 2014, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Czym jest prawdziwa miłość? (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Te słowa (...) mają być w twoim sercu (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Księga Rodzaju (DVD, 2012, j. migowy),
 • Nie ustawaj, gdy koryguje cię Jehowa! (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Prawdziwa historia, która wzbudza nadzieję (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Stańcie się słuchaczami i wykonawcami Słowa Bożego (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Słuchaj i żyj wiecznie (DVD, 2012, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • ‛Chodźmy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu’ (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (DVD, 2011, j. migowy),
 • ‛Idźcie, czyńcie uczniów, chrzcząc ich’' (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Młodzi — bądźcie roztropni i mądrzy (DVD, 2011, j. migowy też pol. j. migowy),
 • Jezus — skąd pochodził? Jak żył? Dlaczego umarł? (DVD, 2011, j. migowy, też pol. j migowy),
 • Objawienie dane Janowi (DVD, 2011, j. migowy),
 • Podejmij decyzje w sprawie metod leczenia z użyciem krwi (DVD, 2011, j. migowy),
 • Trwajcie w miłości Bożej (DVD, 2010, j. migowy),
 • Jakie orędzie zawiera Biblia?' (DVD, 2010, j. migowy, też pol. j.migowy 2012),
 • Nasza Służba Królestwa (DVD, 2010, j. migowy),
 • Od Listu 1 Jana do Listu Judy (DVD, 2010, j. migowy),
 • Od Listu do Hebrajczyków do Listu 2 Piotra (DVD, 2010, j. migowy),
 • Śpiewajmy Jehowie (DVD, 2010, j. migowy, też pol. j. migowy),
 • Komplet wykładów publicznych (DVD, 2009, j. migowy),
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1997-2008 (DVD, 2009, j. migowy),
 • Listy 1 i 2 do Koryntian (DVD, 2009, j. migowy),
 • Listy do Galatów, do Efezjan, do Filipian i do Kolosan (DVD, 2009, j. migowy),
 • Od Listu 1 do Tesaloniczan do Listu do Filemona (DVD, 2009, j. migowy),
 • Ucz się od Wielkiego Nauczyciela (DVD, 2009, j. migowy),
 • List do Rzymian (DVD, 2008, j. migowy),
 • Czuwajcie! (migowy, VHS, DVD, też pol. j. migowy, 2007),
 • Dzieje Apostolskie (DVD, 2007, j. migowy),
 • Ewangelia według Łukasza (DVD, 2007, j. migowy),
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (j. migowy, DVD, 2006),
 • Czego naprawdę uczy Biblia? (j. migowy, też pol. j. migowy VHS, DVD, 2006),
 • Mój zbiór opowieści biblijnych (j. migowy, VHS, DVD, też j. pol. migowy, 2006)
 • Czego wymaga od nas Bóg? (j. migowy, VHS, DVD, też pol. j. migowy, 2006),
 • Możesz być przyjacielem Boga! (j. migowy, DVD, też pol. j. migowy, 2006),
 • Czyjej władzy się podporządkujesz? (DVD, 2006, j. migowy),
 • Noe — człowiek, który chodził z Bogiem; Dawid — człowiek, który ufał Bogu (DVD, 2006, j. migowy),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (DVD, 2006, j. migowy),
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie (j. migowy, DVD, też pol. j. migowy, 2005),
 • Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu (DVD, 2005, j. migowy),
 • Gdy umrze ktoś bliski' (DVD, 2005, j. migowy),
 • Nieustraszenie dawali dokładne świadectwo na rzecz dobrej nowiny (DVD, 2005, j. migowy),
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (DVD, 2005, j. migowy),
 • Wersety do książki „Jaśniejcie jako źródła światła na świecie” (DVD, 2005, j. migowy),
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (DVD, 2005, j. migowy),
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach (j. migowy, VHS, DVD, 2003),
 • Biblia – jej siła oddziaływania (VHS, 2000),
 • Wspaniały finał Objawienia bliski! (j. migowy, DVD),
 • „Oto wszystko nowe czynię” (j. migowy, VHS),
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego (j. migowy, VHS),
 • Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (j. migowy, VHS),
 • Podstawowe nauki biblijne (j. migowy, VHS, DVD),
 • Największy ze wszystkich ludzi (j. migowy, VHS, DVD),
 • Duchy zmarłych – Czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją? (j. migowy, VHS, DVD),
 • Gdy umrze ktoś bliski (j. migowy, VHS, DVD),
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (j.migowy, VHS, DVD),
 • Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (j. migowy, DVD),
 • List do Rzymian (j. migowy, DVD),
 • Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa,
 • Bóg ma dla nas dobrą nowinę!,
 • Cała społeczność naszych braci,
 • Codzienne badanie Pism,
 • Czego naprawdę uczy Biblia?,
 • Czego wymaga od nas Bóg?,
 • Czuwajcie!,
 • Czy chciałbyś poznać prawdę?,
 • Dawid, który ufał Bogu,
 • Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu,
 • Duchy zmarłych – Czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?,
 • Gdy umrze ktoś bliski,
 • Idźcie, czyńcie uczniów , chrzcząc ich,
 • Jak prowadzić szczęśliwe życie,
 • Jezus — skąd pochodził? Jak żył? Dlaczego umarł?,
 • Komplet wykładów publicznych,
 • Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?,
 • Kres religii fałszywej jest bliski!,
 • Możesz być przyjacielem Boga!,
 • Mój zbiór opowieści biblijnych,
 • Największy ze wszystkich ludzi,
 • Noe, który chodził z Bogiem,
 • Nieustraszenie dawali świadectwo na rzecz dobrej nowiny,
 • Podejmij decyzję w sprawie metod leczenia z użyciem krwi,
 • Wspaniały finał Objawienia bliski!,
 • Ostrzegawcze przykłady na nasze czasy,
 • "Oto wszystko nowe czynię",
 • Podstawowe nauki biblijne,
 • Pozostań niezłomny w ciężkich czasach,
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata,
 • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica,
 • Skorowidz wersetowy do publikacji Towarzystwa Strażnica 1992-2011 (do publikacji w języku migowym),
 • Słuchaj Boga i żyj wiecznie,
 • Spis treści książki „Mój zbiór opowieści biblijnych” na DVD,
 • Śmiało głośmy w obliczu sprzeciwu,
 • Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy,
 • Świadkowie Jehowy – zorganizowani do głoszenia dobrej nowiny,
 • Szanuj władzę Jehowy,
 • Tajemnica szczęścia rodzinnego,
 • Trwajcie w miłości Bożej,
 • Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego,
 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach
 • Zaproszenie na kongres
 • Zostań przyjacielem Jehowy
 • Zostań przyjacielem Jehowy — zaśpiewajmy razem

Programy komputerowe

 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (MP3),
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata z przypisami (9 dyskietek 3 1/2" i 5 1/4"),
 • GetVerse (dyskietki 3 1/2" i 5 1/4"),
 • MEPS (elektroniczny system wielojęzycznego fotoskładu),
 • Wnikliwe poznawanie Pism (dyskietki 3 1/2"),
 • Watchtower Reader (CD ROM),
 • Watchtower Library (Biblioteka Strażnicy) (wyd. polskie corocznie od 2007. CD przeznaczony do użytku wewnętrznego tylko dla Świadków Jehowy)

Inne

 • "Zobacz tę dobrą ziemię" (ang. "See the Good Land") – atlas biblijny, 2003, 90 jęz. (też elektr. CD WL), 36 s., zawiera zdjęcia różnych współczesnych miejsc okolic opisanych w Biblii oraz wielobarwne mapy i plany, które mają na celu pogłębić znajomość geografii biblijnej. Tytuł zaczerpnięto z Pwt 3:25. ISBN 83-86930-62-4
 • Seria 92 płyt gramofonowych z 4,5 minut. przemówieniami biblijnymi (np. Jehowa, Bunt, Królestwo, Modlitwa, Droga do życia, Trójca, Czyściec, Dlaczego kler sprzeciwia się prawdzie? (1934), Wielka rzesza (1935) oraz Zdemaskowani, Religia a chrystianizm (1937), Faszyzm czy wolność (1938))[40]

Przypisy

 1. Główne drukarnie Towarzystwa Strażnica znajdują się w Argentynie, Australii, Birmie, Brazylii, Filipinach, Finlandii, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Nigerii, RPA, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
 2. Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2010
 3. Wykaz publikacji z ilustracjami (de)
 4. Strażnica 15.12.1997 s. 27
 5. stopka redakcyjna Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata (wyd. ang.)
 6. Świadkowie Jehowy − głosiciele Królestwa Bożego s. 607
 7. reachouttrust.org
 8. Wtedy dokona się tajemnica Boża
 9. Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe
 10. Życie wieczne w wolności synów Bożych
 11. Upadł Babilon Wielki! Panuje Królestwo Boże'
 12. "Niech będzie uświęcone twoje twoje" (en)
 13. Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym
 14. "Bądź wola Twoja na ziemi"
 15. Od raju utraconego do raju odzyskanego
 16. To znaczy życie wieczne
 17. Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata
 18. "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach"
 19. "Nowe niebiosa i nowa ziemia"
 20. Co religia uczyniła dla ludzkości
 21. Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
 22. Niech Bóg będzie prawdziwy
 23. Niech Bóg będzie prawdziwy wersja zrew.
 24. Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa
 25. Prawda was wyswobodzi
 26. Nowy Świat
 27. Rząd
 28. Pojednanie
 29. Stworzenie
 30. Droga do raju
 31. Cienie Przybytku "Lepszych Ofiar"
 32. Pokarm dla myślących chrześcijan
 33. Skrót filmu
 34. Aż po krańce ziemi w The Internet Movie Database (IMDb)
 35. Młodzi ludzie pytają: Jak znaleźć prawdziwych przyjaciół? w The Internet Movie Database (IMDb)
 36. Film Noe – człowiek, który chodził z Bogiem w The Internet Movie Database (IMDb)
 37. Zjednoczeni dzięki pouczeniom Bożym w The Internet Movie Database (IMDb)
 38. Świadkowie Jehowy – organizacja godna swej nazwy w The Internet Movie Database (IMDb)
 39. Wykaz Kalendarzy Świadków Jehowy (de)
 40. Lista publikacji – do roku 1995 (en)

Linki zewnętrzne