FANDOM


Biblia (Pismo Święte) – natchnione Słowo Jehowy Boga, które ze względu na starożytne pochodzenie, łączny nakład, liczbę przekładów, wybitne walory literackie oraz doniosłe znaczenie dla całej ludzkości uznawane jest za Księgę wszech czasów. Niepodobne do żadnej innej książki, na żadnej się nie wzoruje. Biblia jest sama w sobie arcydziełem przysparzającym chwały jej niezrównanemu Autorowi. Żadna inna książka nie miała tylu nienawistnych wrogów ani nie była narażona na tak zaciekłe ataki. Składa się z 66 ksiąg — od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia.

Pisma Hebrajskie

 1. Rodzaju
 2. Wyjścia
 3. Kapłańska
 4. Liczb
 5. Powtórzonego Prawa
 6. Jozuego
 7. Sędziów
 8. Rut
 9. 1 Samuela
 10. 2 Samuela
 11. 1 Królów
 12. 2 Królów
 13. 1 Kronik
 14. 2 Kronik
 15. Ezdrasza
 16. Nehemiasza
 17. Estery
 18. Hioba
 19. Psalmy
 20. Przysłów
 21. Kaznodziei
 22. Pieśń nad Pieśniami
 23. Izajasza
 24. Jeremiasza
 25. Lamentacje
 26. Ezechiela
 27. Daniela
 28. Ozeasza
 29. Joela
 30. Amosa
 31. Abdiasza
 32. Jonasza
 33. Micheasza
 34. Nahuma
 35. Habakuka
 36. Sofoniasza
 37. Aggeusza
 38. Zachariasza
 39. Malachiasza

Pisma Greckie

 1. Mateusza
 2. Marka
 3. Łukasza
 4. Jana
 5. Dzieje
 6. Rzymian
 7. 1 Koryntian
 8. 2 Koryntian
 9. Galatów
 10. Efezjan
 11. Filipian
 12. Kolosan
 13. 1 Tesaloniczan
 14. 2 Tesaloniczan
 15. 1 Tymoteusza
 16. 2 Tymoteusza
 17. Tytusa
 18. Filemona
 19. Hebrajczyków
 20. Jakuba
 21. 1 Piotra
 22. 2 Piotra
 23. 1 Jana
 24. 2 Jana
 25. 3 Jana
 26. Judy
 27. Objawienie

Świadkowie Jehowy są przekonani, że wyłącznie Biblia jest Słowem Bożym. Odrzucają wszystkie inne tradycje pozabiblijne, trzymają się ściśle Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń, mogą zrozumieć ją lepiej dzięki pośrednictwu Ciała Kierowniczego, które publikuje literaturę biblijną. Uważają, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne (2 list do Tymoteusza 3:16).

Słowo Boże jest natchnione

 • Duch Boży pobudzał ludzi do pisania - 2 list Piotra 1:20, 21
 • Zawiera proroctwa - Ks. Daniela 8:5, 6, 20-22; Ew. Łukasza 21:5, 6, 20-22; Ks. Izajasza 45:1-4
 • Cała Biblia natchniona i pożyteczna - 2 list do Tymoteusza 3:16, 17; List do Rzymian 15:4

Jest praktycznym przewodnikiem w naszych czasach

 • Lekceważenie zasad biblijnych zgubne - List do Rzymian 1:28-32
 • Mądrość ludzka jej nie zastąpi - 1 list do Koryntian 1:21, 25; 1 list do Tymoteusza 6:20
 • Ochroną przed najsilniejszym wrogiem - List do Efezjan 6:11, 12, 17
 • Prowadzi człowieka właściwą drogą - Psalm 119:105; 2 list Piotra 1:19; Ks. Przysłów 3:5, 6

Napisana dla ludzi ze wszystkich ras i narodów

 • Biblię zaczęto spisywać na Wschodzie - Ks. Wyjścia 17:14; 24:12, 16; 34:27
 • Darem Bożym nie tylko dla Europejczyków - List do Rzymian 10:11-13; List do Galatów 3:28
 • Bóg uznaje ludzi wszelkiego pokroju - Dzieje Ap. 10:34, 35; List do Rzymian 5:18; Ks. Objawienia 7:9, 10

Zobacz też

Pobierz